Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724802

Wyrok
Sądu Rejonowego w Sandomierzu
z dnia 16 września 2019 r.
II K 181/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Sobierajski.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu -Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2019 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko: A. F. (F.) s. T. i S. z d. P., ur. (...) w T., oskarżonemu o to, że: w okresie od 4 kwietnia 2018 r. do 19 marca 2019 r. w Ż., woj. (...), uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą sądową Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt III RC 16/12, poprzez nie łożenie na utrzymanie i nie płacenie alimentów na rzecz syna J. F., przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości przekracza minimalny próg co najmniej trzech świadczeń okresowych, naraża wymienioną osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 209 § 1 k.k. orzeka:

I. uznaje oskarżonego A. F. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 209 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 33 § 1 i § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

II. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190,00 (sto dziewięćdziesiąt 00/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.