Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721248

Wyrok
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 marca 2019 r.
II K 167/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Krzysztof Wildowicz.

Przy udziale oskarżyciela prywatnego J. W.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 18 lutego i 13 marca 2019 r. sprawy:

A. W., syna M. i N. z domu Ś., urodzonego (...) w B., oskarżonego o to, że: w dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 11.20 zamieścił na forum internetowym (...) zniesławiający i znieważający wpis o treści "Ochrona (...) dawny (...) biznes braci W. Brat z wizytówką Dyrektor oddziału BP. Wstyd tylko, że ochrania mecze piłkarskie (...) na stadionie oraz Dni B. i imprezy (...). Taki to jest biznes rodzinny braci W. Młodszy brat pracował w ochronie (...) u brata, czyli znał prawo, a je złamał. Czy pierwszy raz i to na taką skalę? Szok!!!!", oraz o to, że w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 14.52 zamieścił na forum (...) wpis o treści "Mądrze powiedziane!!!! Nie rozmawiaj z głupim, bo sprowadzi cię do swego poziomu i na nim cię pokona!!!! Taka jest zasada. A łysy JW. To wybitny imbecyl, młodszy coś jednak ma po starszym bracie. Hi Hi Hi. To porwanie dla okupu to powinno być hitem na całym świecie!!!. Jak taką zbrodnię doskonałą wymyślić? Trzeba być naprawdę idiotą. Gang Olsena wysiada przy gangu braci W!!!", co czynił z zamiarem, aby te informacje dotarły do jak najszerszego grona osób, posługując się w tym celu środkami masowego komunikowania, to jest o takie przestępstwo, które mogło poniżyć i znieważyć pokrzywdzonego J. W. w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego zawodu poprzez powiązanie pokrzywdzonego bezpośrednio z przestępstwem, którego dopuścił się jego brat oraz zdyskredytowanie pokrzywdzonego poprzez nazwanie go imbecylem, głupim oraz gangiem braci W., co spowodowało u pokrzywdzonego poczucie szkody moralnej,

to jest o czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 216 § 1 i 2 k.k.

I. oskarżonego A. W. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że:

a) w dniu 4 maja 2018 r. w B., za pomocą środków masowego komunikowania się pomówił J. W. o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego przez niego zawodu w ten sposób, że na forum. (...) zamieścił wpis, w którym powiązał jego osobę z przestępstwem, którego miał się dopuścić jego brat, to jest o czyn z art. 212 § 2 k.k. i za to na mocy art. 212 § 2 k.k. skazuje go na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

b) w dniu 11 maja 2018 r. w B., za pomocą środków masowego komunikowania się znieważył J. W. w ten sposób, że na forum. (...) zamieścił wpis, w którym nazwał go imbecylem, idiotą i określił, że jest głupi, to jest o czyn z art. 216 § 2 k.k. i za to na mocy art. 216 § 2 k.k. skazuje go na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II. na mocy art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego karę łączną 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

III. na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia pokrzywdzonemu J. W. za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 500 (pięćset) złotych;

IV. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego J. W. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów procesu;

V. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i ujawnionego w toku przewodu sądowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. W. i J. W. zamieszkują w B. Byli znajomymi gdyż przez pewien czas razem pracowali w firmie ochroniarskiej (...), aktualnie noszącej nazwę S., w której J. W. od 2015 r. jest dyrektorem oddziału w B.

W kwietniu 2018 r. w B. miało miejsce zdarzenie polegające na porwaniu mężczyzny. W internetowym wydaniu (...) ukazał się artykuł prasowy dotyczący tego zdarzenia. W dniu 1 maja 2018 r. pod tym artykułem zaczęły pojawiać się komentarze różnych osób. Jedną z osób komentujących był A. W. W dniu 4 maja 2018 r. na forum. (...), pod ww. artykułem prasowym, zamieścił wpis, w którym powiązał J. W. z opisywanym przestępstwem. W dniu 11 maja 2018 r. umieścił kolejny wpis, w którym nazwał J. W. imbecylem, idiotą i określił, że jest głupi.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o część wyjaśnień oskarżonego A. W. (k. 88v - 89v, 90v), zeznania świadków J. W. (k. 90 - 90v), D. B. (k. 105 - 105v) i T. T. (k. 104v - 105), a także wydruki z forum. (...) (k. 8 - 15), pismo od (...) (k. 34 - 35) oraz pismo od (...) D. B. (k. 37).

A. W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że z pokrzywdzonym zna się od wielu lat gdyż kiedyś pracował z nim w tej samej firmie ochroniarskiej. W czerwcu 2014 r., mimo ostrzeżeń kolegi o tym, że J. W. jest osobą konfliktową, oskarżony przyjął go do pracy w firmie ochroniarskiej (...) (aktualnie (...)). Swoje obowiązki ograniczył do pracy w weekendy, pozostawiając pokrzywdzonemu jej prowadzenie. W grudniu 2014 r. zaczęły się problemy z J. W., który zaczął dokuczać A. W., a na początku 2015 r. poinformował oskarżonego, że został wyrzucony z firmy (...). Od tego momentu przestał utrzymywać kontakty z pokrzywdzonym. W ostatnich trzech zlecał, jako wice prezes klubu sportowego, firmie (...) ochranianie obiektów sportowych, chcąc w ten sposób umożliwić mu zarobkowanie. Wyjaśnił, że wielokrotnie wspierał J. W. Pomagał mu zarabiać środki na życie. Nigdy nie miał zamiaru mu zaszkodzić. Nigdy nie chciał go obrażać i tego nie uczynił. To ze strony pokrzywdzonego doznawał różnych złośliwości. Słyszał również, że go oczernia. Podał, że to nie on zamieścił dwa przedmiotowe wpisy na forum internetowym. Wskazał, że J. W. do 2015 r. bywał u niego w domu i korzystał z jego komputera. Oskarżony nie pamiętał czy udostępniał mu hasło do wifi. W jego mieszkaniu bywają również inni znajomi, którym takie hasło udostępniał. Z uwagi na to, że mieszka na parterze, osoby siedzące pod blokiem mogą korzystać z jego internetu. Oskarżony dodał również, że w kwietniu 2018 r. miał problemy w internetem, które zgłaszał firmie (...). Zdaniem A. W. problemy te doprowadziły do tego, że osoby trzecie mogły umieścić te wpisy korzystając z jego internetu. Przyznał, że jak dowiedział się o porwaniu, zapoznał się z wpisami na forum. Było to mniej więcej w połowie maja. Przyznał również, że w 2015 r. wysyłał pokrzywdzonemu smsy jednak nie pamiętał ich treści (k. 88v - 89v, 90v).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu w świetle materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wina i okoliczności popełnienia przez oskarżonego przypisanych mu czynów nie budziły jakichkolwiek wątpliwości.

Bezspornym w sprawie było, że w dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 11.20 na formum. (...), pod artykułem prasowym dotyczącym porwania mężczyzny w B., osoba o nicku ~M.~ zamieściła wpis o treści "Ochrona (...) dawny (...) biznes rodzinny braci W.!!!!! Brat z wizytówką Dyrektor oddziału w B.P. Wstyd tylko, że ochrania mecze piłkarskie T. na stadionie oraz Dni B. i imprezy (...)!!!! Taki to jest biznes rodzinny braci W. Młodszy brat Ł. pracował w Ochronie (...) u brata czyli znał prawo a je złamał... czy pierwszy raz i to na taką skale? Szok!!!!!" (pisownia oryginalna) (k. 13). Ponadto w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 14.52, pod tym samym artykułem prasowym, zamieszczony został, przez użytkownika o nicku ~N.~, wpis o treści "Mądrze powiedziane!!!! Nie rozmawiaj z głupim bo sprowadzi Cię do swego poziomu idiotyzmu i na nim Cie pokona!!! Taka jest zasada. A Łysy J.W. to wybitny imbecyl młodszy coś jednak ma po starszym bracie hihi. To porwanie dla okupu to powinno być HITEM na całym świeci!!!! Jak taka zbrodnie doskonałą wymyślić? Trzeba być naprawdę idiota!!! Gang Olsena wysiada Przy Gangu Braci W!!!!" (pisownia oryginalna) (k. 9).

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika jednoznacznie, że oba ww. wpisy zamieszczone zostały przez użytkownika korzystającego z (...) (k. 34 - 35), który obsługiwany był przez firmę (...) D. B. w B. i przydzielony został abonentowi A. W. zamieszkałemu w B. przy ul. (...) (k. 37).

A. W. zaprzeczył by to on umieścił przedmiotowe wpisy na forum. (...). Zdaniem Sądu twierdzenia oskarżonego na poparcie tego stanowiska nie zasługiwały jednak na uwzględnienie i należało je odrzucić gdyż są nielogiczne i przeczą im dowody zgromadzone w sprawie.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że nie potwierdziły się twierdzenia A. W., iż problemy techniczne z jego internetem, które miały mieć miejsce wiosną 2018 r., mogły spowodować to, że inna osoba korzystała z przydzielonego mu adresu IP, z którego zostały zamieszczone przedmiotowe wpisy na forum. Fakt ten wykluczył D. B., właściciel formy dostarczającej internet oskarżonemu, który wskazał na czym polegały owe problemy techniczne wykluczając by w tym czasie sieć internetowa A. W. była niezabezpieczona. Wskazał, że problemy te dotyczyły jedynie urządzenia, routera. Dodał również, że jakkolwiek możliwe jest włamanie się do czyjegoś routera, to jednak wymagana jest do tego specjalistyczna wiedza i jest to bardzo trudne (k. 105 - 105v). Zdaniem Sądu zeznania tego świadka są wiarygodne. D. B. jest osobą obcą dla obu stron, a więc nie miał jakiegokolwiek powodu by podawać nieprawdę.

W dalszej kolejności wskazać należy, że twierdzenia oskarżonego jakoby wpisy na forum miała umieścić jakaś bliżej mu nieznana osoba, której miał udostępnić hasło do swego wifi są zupełnie nielogiczne i sprzeczne z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego. Po pierwsze A. W. nie potrafił precyzyjnie podać komu i kiedy udostępniał owo hasło. Po drugie nieprawdopodobnym jest by udostępniał je bliżej nieokreślonej liczbie osób. Po wtóre, sugestia, że wpisy mógł umieścić sam pokrzywdzony jawi się jako nielogiczna. Zauważyć bowiem należy, że J. W. przychodził do mieszkania oskarżonego jedynie do 2015 r. Jakkolwiek pokrzywdzony zaprzeczył by kiedykolwiek poznał hasło do internetu oskarżonego, co należało uznać za wiarygodne, to przyjmując nawet jednak, że przed 2015 r. rzeczywiście poznał to hasło, zupełnie absurdalne jest założenie, iż przez kilka lat czekał na okazję by bezpodstawnie obciążyć A. W. i wiosną 2018 r. korzystając z IP oskarżonego umieścił na forum internetowym wpisy dotyczące własnej osoby po to by skierować postępowanie przeciwko A. W.

Wnioski, co do braku podstaw do uwzględnienia wyjaśnień oskarżonego w powyższym zakresie są tym bardziej zasadne, gdyż jak wynika z treści smsów wysłanych przez A. W. do J. W. (k. 98 - 101), to właśnie oskarżony mógł mieć powód by chcieć zaszkodzić pokrzywdzonemu, tym bardziej, że jak wynika z jego wyjaśnień oraz zeznań świadków J. W. i T. T., od początku 2015 r. pozostawał w złych relacjach z oskarżycielem prywatnym.

Wyjaśnień oskarżonego nie potwierdził świadek T. T., który podał, że zna obie strony od kilkunastu lat. Przyznał, że przebywał w mieszkaniu A. W. i korzystał z jego internetu ale tylko i włącznie w obecności oskarżonego. Nic nie wiedział na temat korzystania z wifi A. W. przez postronne osoby (k. 104v - 105).

Z przedmiotowych wpisów na forum. (...) wynika, że w ich treści nie zostały użyte pełne dane J. W. Pomimo tego nie mogło budzić wątpliwości, że odnoszą się one do osoby pokrzywdzonego i były tego rodzaju, iż pozwalały na zidentyfikowanie, że dotyczą właśnie J. W. Świadczą o tym chociażby sformułowania o miejscu pracy opisywanej osoby (miejscowość, nazwa firmy), zajmowanym przez nią stanowisku, podawanie imienia jego brata, podawanie inicjałów tej osoby oraz wskazywanie jej rysopisu (charakterystycznej cechy - łysiny, przynależnej rzeczywiście pokrzywdzonemu). Istotne jest również przy tym to, w odpowiedzi na jakie wcześniejsze wpisy, zostały umieszczone te przedmiotowe. W tych wcześniejszych również można bowiem doszukać się nawiązania do osoby J. W. (wskazane zostało bowiem imię i nazwisko jego brata).

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd uznał, że wyjaśnienia A. W., w których przekonywał, iż to nie on zamieścił przedmiotowe wpisy na forum internetowym, są niewiarygodne i stanowią jedynie przyjętą przez niego linię obrony, która nie znalazła potwierdzenia w jakimkolwiek dowodzie. Twierdzenia to okazały się również nielogiczne i sprzeczne z doświadczeniem życiowym.

Reasumując, opisane wyżej dowody uzupełniają się i tworzą logiczną całość, nie pozostawiając zdaniem Sądu jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że oskarżony dopuścił się przypisanych mu czynów. Dowody te potwierdziły, że w dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 11.20 na forum. (...), pod artykułem prasowym dotyczącym porwania mężczyzny w B., zamieścił wpis o treści "Ochrona (...) dawny (...) biznes rodzinny braci W.!!!!! Brat z wizytówką Dyrektor oddziału w B.P. Wstyd tylko, że ochrania mecze piłkarskie T. na stadionie oraz Dni B. i imprezy (...)!!!! Taki to jest biznes rodzinny braci W. Młodszy brat Ł. pracował w Ochronie (...) u brata czyli znał prawo a je złamał... czy pierwszy raz i to na taką skale? Szok!!!!!" zaś w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 14.52, pod tym samym artykułem prasowym, zamieścił wpis o treści "Mądrze powiedziane!!!! Nie rozmawiaj z głupim bo sprowadzi Cię do swego poziomu idiotyzmu i na nim Cie pokona!!! Taka jest zasada. A Łysy J.W. to wybitny imbecyl młodszy coś jednak ma po starszym bracie hihi. To porwanie dla okupu to powinno być HITEM na całym świeci!!!! Jak taka zbrodnie doskonałą wymyślić? Trzeba być naprawdę idiota!!! Gang Olsena wysiada Przy Gangu Braci W!!!!".

Z treści wpisu zamieszczonego w dniu 4 maja 2018 r. jednoznacznie wynika, że osoba J. W. powiązana została ze zdarzeniem, którego dotyczył artykuł prasowy, pod którym wpis został umieszczony, czyli z porwaniem mężczyzny, które miało miejsce na terenie B., w którym udział miał brać brat pokrzywdzonego Ł. W. W ocenie Sądu takie twierdzenia, insynuacje, niewątpliwie mogły poniżyć J. W. w opinii publicznej i narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego przez niego zawodu, tj. dyrektora firmy ochroniarskiej (...). U postronnej osoby czytającej treść przedmiotowego wpisu mogło bowiem powstać negatywne wyobrażenie co do osoby J. W. w przedstawionym zakresie, negatywnie wpłynąć jego na reputację. Wpis sugerował bądź wprost wskazywał na brak poszanowania prawa przez J. W. i jego związek z przestępstwem. Takie stwierdzenia zawierają negatywną ocenę jego osoby i przypisują mu negatywne cechy.

Z treści wpisu zamieszczonego w dniu 11 maja 2018 r. jednoznacznie z kolei wynika, że jego autor użył słów znieważających, albowiem powszechnie uznanych za obraźliwe i naruszających godność osobistą człowieka w świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych, określając nimi J. W.

W końcu nie mogło budzić jakichkolwiek wątpliwości to, że czyny te popełnione zostały za pomocą środków masowego komunikowania się do czego zalicza się przekaz za pomocą internetu.

A. W. zachowaniami swoimi wyczerpał więc ustawowe znamiona przestępstw przewidzianych w art. 212 § 2 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

W ocenie Sądu wymierzone wobec oskarżonego jednostkowe kary grzywien są odpowiednie biorąc pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jak i łagodzące, a także warunki i właściwości osobiste sprawcy oraz stopień jego zawinienia i stopień społecznej szkodliwości czynów. Okolicznością łagodzącą jest niewątpliwie to, że A. W. nie był dotychczas karany sądownie (k. 87).

Niewątpliwie występki, których dopuścił się oskarżony cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości i wysoki stopień zawinienia. A. W. dopuścił się zamachu na tak istotne dobro chronione prawem jakim jest szacunek, dobre imię innej osoby, pozytywne wyobrażenie o wartości danego człowieka u innych. Działał przy tym właściwe bez żadnego powodu. Niewątpliwym również jest, że oskarżony działał umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Miał pełne rozeznanie co do znaczenia formułowanych treści, nie był przez nikogo zmuszanym, nie znajdował się w sytuacji uniemożliwiającej mu zgodne z prawem zachowanie się, a mimo tego zdecydował się popełnić przestępstwa.

Przy wymierzaniu oskarżonemu jednostkowych kar grzywien Sąd wziął także pod uwagę cele prewencji indywidualnej i generalnej, które winny spełniać te kary. Zdaniem Sądu orzeczone jednostkowe kary zapobiegną w przyszłości ponownym czynom oskarżonego i będą oddziaływać na niego wychowawczo, ponadto ukształtują wyobrażenie społeczeństwa o konieczności przestrzegania norm prawnych i nieuchronności kary.

Sąd uznał także, że wymierzone ilości stawek dziennych są adekwatne do stopnia winy oskarżonego.

Na wymiar orzeczonej kary łącznej grzywny wolności wzgląd miał związek podmiotowy i przedmiotowy między zbiegającymi się przestępstwami oraz prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji ogólnej i indywidualnej.

Rozstrzygając o wymiarze kary łącznej Sąd kierował się zasadą asperacji. Wskazać należy, że jakkolwiek czyny oskarżonego popełnione zostały w niewielkich odstępach czasowych i godziły w to samo dobro chronione prawem, to jednak nie sposób przyjąć by którekolwiek z popełnionych przez niego przestępstw dominowało nad pozostałymi, tak by kary za te inne mogły być pomięte przy wymierzaniu kary łącznej.

Zdaniem Sądu kara łączna 80 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda pozwoli na uświadomienie oskarżonemu potrzeby i konieczności przestrzegania porządku prawnego, a przy tym spełni swoje zadanie na polu społecznego oddziaływania. Jednocześnie względy prewencji generalnej nakazują wymierzenie takiej kary, która będzie skutecznie odstraszała potencjalnych przestępców.

W toku postępowania J. W. złożył wniosek o orzeczenie od oskarżonego zadośćuczynienia w kwocie 15.000 zł. Nie negując faktu, że w związku z zachowaniem oskarżonego pokrzywdzony doznał krzywdy, zostały naruszone jego dobra osobiste, to Sąd uznał, iż żądana kwota jest wygórowana. Zdaniem Sądu kwota 500 zł powinna zadośćuczynić J. W. za doznaną krzywdę.

O kosztach procesu poniesionych przez oskarżyciela prywatnego orzeczono na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k.

O opłacie od orzeczonej kary grzywny orzeczono na zasadzie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.