II K 1434/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046946

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 28 lipca 2020 r. II K 1434/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Zierkiewicz.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze - Maciej Gawroński, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny po rozpoznaniu na rozprawie 28 lipca 2020 r. sprawy S. D.

PESEL: (...) skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 18 kwietnia 2017 r. o sygn. II K 62/17 obejmującego wyroki:

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 19 lipca 2016 r. w sprawie II K 1041/16 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony 7 marca 2016 r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; skazany wykonał 5 godzin pracy 26 września 2016 r.;

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie II K 948/16 za czyn z art. 284 § 2 k.k. popełniony 10 lutego 2016 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary;

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 24 listopada 2016 r. w sprawie II K 1358/16 za czyn z art. 284 § 3 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony 11 sierpnia 2016 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione 11 sierpnia 2016 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, co do których wymierzono mu kare łączną 7 miesięcy pozbawienia, na poczet której zaliczono mu zatrzymanie 12 sierpnia 2016 r.; na podstawie art. 46 § 1 k.k. nałożono na skazanego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz A. B. kwoty 205,90 złotych; skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary;

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 21 listopada 2016 r. w sprawie II K 1284/16 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony 4 lipca 2016 r. na karę roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 284 § 1 k.k. popełniony 30 czerwca 2016 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, co do których wymierzono mu karę łączną roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono mu zatrzymanie 7 lipca 2016 r.; skazany rozpoczął wykonywanie tej kary 20 stycznia 2017 r.;

na podstawie którego wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono okresy 7 lipca 2016 r., 12 sierpnia 2016 r. oraz 4 dni pozbawienia wolności stanowiące równowartość wykonania kary orzeczonej w wyroku opisanym w pkt 1 części wstępnej wyroku a także okres od 20 stycznia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 16 października 2019 r. o sygn. II K 668/19 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione z 19 na 20 lutego 2019 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary zaliczono okres zatrzymania 20 lutego 2019 r. od godz. 17:10 do godz. 19:40;

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k., łączy kary orzeczone w pkt 1 i 2 niniejszego wyroku i wymierza S. D. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

I. na podstawie art. 577 k.p.k., na poczet orzeczonej wobec skazanego w punkcie I części dyspozytywnej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okresy dotychczas odbytych kar i poczynionych zaliczeń;

II. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w niniejszej sprawie;

III. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze i § 4 ust. 1 w zw. z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu na rzecz adw. J. M. kwotę 147,60 złotych (w tym podatek VAT), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony z urzędu.

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO -Formularz UWŁ - Sygnatura akt - Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3-8 formularza. -1. USTALENIE FAKTÓW -1.1. Wyroki wydane wobec skazanego -Lp. - Wskazać sygnaturę akt sprawy. - Wskazać datę wyroku albo wyroku łącznego. - Wskazać sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny. - 1. - II K 62/17 - 18 kwietnia 2017 r. - Wyrok łączny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - 2. - II K 668/19 - 16 października 2019 r. - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - 1.2 Inne fakty - 1.2.1. Fakty uznane za udowodnione - Lp. - Wskazać fakt. - Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

- S. D. został skazany wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 18 kwietnia 2017 r. o sygn. II K 62/17 - k. 5

- S. D. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 16 października 2019 r. o sygn. II K 668/19 - k.52

- W ZK S. D. zachowuje się poprawnie - k. 37-38

- S. D. był wielokrotnie karany - k. 13-14

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione - Lp. - Wskazać fakt. - Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

-2. Ocena Dowodów -2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów -Wskazać Lp. odnoszącą się do faktu z pkt 1.2.1. - Dowód - Zwięźle o powodach uznania dowodu. - - 1-4 - Dokumenty zostały sporządzone przez podmioty do tego uprawnione w formie przewidzianej przez prawo, a żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości, brak było zatem podstaw do ich kwestionowania. - 2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów) -Wskazać Lp. odnoszącą się do faktu z pkt 1.2. - Dowód - Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu. - - - 3. WYJAŚNIENIE PODSTAWY KARY ŁĄCZNEJ -Wskazanie wyroków, kar lub środków karnych podlegających łączeniu. -Lp. - Wskazać sąd orzekający, sygnaturę akt sprawy i datę wydania wyroku albo wyroku łącznego. - Wskazać kary lub środki karne podlegające łączeniu. - 1. - wyrok łączny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 18 kwietnia 2017 r. o sygn. II K 62/17 - kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności - 2. - wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 16 października 2019 r. o sygn. II K 668/19 - kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności - Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej. -Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej (art. 569 § 1 k.p.k.).

Warunki do orzeczenia kary łącznej spełnione są wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (art. 85 § 1 k.k.). Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Nie podlegają łączeniu kary już wykonane. Mając na względzie powyższe zasady oraz uznając za wiarygodne dowody z dokumentów sąd ustalił, że zachodzą podstawy do orzeczenia kary łącznej wobec S. D. -4. WYMIAR KARY -Wskazać okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej. -Granice kary łącznej, które wyznacza kodeks karny wskazują, że sąd wymierza karę łączną od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, jednakże kara nie może przekraczać 20 lat pozbawienia wolności. Należy podkreślić, iż wyrok łączny jest instytucją mającą racjonalizować wymiar kary, a nie służyć wyłącznie poprawie sytuacji skazanych. Dlatego też stosowanie absorpcji przy wymiarze kary łącznej nie może być sprzeczne z zapobiegawczymi i wychowawczymi celami kary i działać demoralizująco na sprawców przestępstw, służąc odbieraniu kary łącznej jako instytucji będącej swoistym premiowaniem popełniania przestępstw Sąd wymierzając skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności kierował się zasadą asperacji. Czyli możliwością wymierzenia skazanemu kary łącznej od najwyższej z jednostkowych kar do ich sumy, przy uwzględnieniu ustawowych granic.

Orzeczona wobec S. D., wyrokiem łącznym kara łączna 2 lat pozbawienia wolności uwzględnia zarówno to, że większość popełnionych przez skazanego przestępstw było podobnych, a niektóre z nich popełnione były w niewielkich odstępach czasu to zdecydowało o orzeczeniu jej poniżej górnego limitu. Orzekając karę łączną nie bierze się pod uwagę okoliczności charakteryzujących popełnione przestępstwa oraz innych zaszłości, które zostały już uwzględnione w ramach kar jednostkowych. Dla wymiaru tej kary istotne znaczenie ma jedynie stopień związku podmiotowo-przedmiotowego zachodzącego pomiędzy popełnionymi przestępstwami oraz wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary. Im związek ten jest ściślejszy, tym większe są podstawy do ukształtowania kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji. Związek przedmiotowy wynika z tożsamości pokrzywdzonych, liczby i rodzaju naruszonych dóbr prawnych, sposobu działania sprawcy, bliskości czasowej poszczególnych przestępstw. W związku podmiotowym chodzi o pobudki, jakimi kierował się sprawca, podobieństwo rodzajów winy, zamiarów. Kara 2 lat pozbawienia wolności jest karą wyważoną, uwzgledniającą wyżej wymienione okoliczności. Na wymiar kary łącznej wpływ miała także opinia o skazanym z Zakładu Karnego. Wynika z niej, że postawa i zachowanie skazanego są poprawne. -5. Wymiar Środka karnego -Wskazać okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego. - -6. Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Z WYROKU łĄCZNEGO -Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej. -Lp. - Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku. - Przytoczyć okoliczności.

- Pkt II - Na poczet orzeczonej kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres odbywania kar podlegających łączeniu i poczynionych na ich poczet zaliczeń.

- Pkt IV - W toku prowadzonego postępowania Sąd wyznaczył S. D. obrońcę z urzędu w osobie adw. J. M., który powierzone mu obowiązki wykonał z należna staranności, dlatego też Sad zasadził od Skarbu Państwa na jego rzecz koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 147,60 w tym podatek 23% VAT

7. KOszty procesu - Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku. - Przytoczyć okoliczności.

Pkt III - Skazany aktualnie nie jest zatrudniony w zakładzie karnym, nie posiada majątku ani innych dochodów. Z uwagi na pobyt w Zakładzie Karnym i brak możliwości zarobkowania oraz brak jakiegokolwiek majątku Sąd zwolnił S. D. od zapłaty kosztów i opłat niniejszego postępowania.

7. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.