Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1634814

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 stycznia 2015 r.
II GZ 923/14
Wyłączenie sędziego na podstawie art. 19 p.p.s.a.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt. I SAB/Sz 12/13 w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. T. na przewlekłość postępowania Starosty P. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

I

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S., postanowieniem objętym zażaleniem, przyznał M. T. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania Starosty P.

W uzasadnienia postanowienia Sąd I instancji wskazał, że skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym uzasadniając to trudną sytuacją materialną 4 - osobowej rodziny. Po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej i majątkowej skarżącej Sąd uznał, że wniosek o przyznanie prawa pomocy jest uzasadniony i na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

II

M. T. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia z uwagi na fakt, że zostało wydane przez osobę "nieuprawnioną" - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. K. M., którego wyłączenia wielokrotnie się domagała.

III

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca w oparciu o przepis art. 19 p.p.s.a. złożyła wniosek o wyłączenie sędziego WSA w S. K. M. Postanowieniem z dnia 23 maja 2014 r., sygn. akt I SAB/Sz 12/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. oddalił ten wniosek, a postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2014 r., sygn. akt II GZ 403/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie M. T. na to postanowienie. W tej sytuacji nie sposób przyjąć, że zaskarżone postanowienie zostało wydane przez sędziego, który został wyłączony, czy też powinien być wyłączony w tej sprawie.

Dodać nadto należy, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi umożliwiają stronom wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie sędziego. Skarżąca, co wykazano wyżej, z możliwości tej skorzystała, jednak prawomocnym postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że nie istnieją podstawy do wyłączenia sędziego. To, że skarżąca w istocie nie zgadza się z tym poglądem nie oznacza, że może skutecznie kwestionować rozstrzygnięcia wydane w jej sprawie z tego tylko powodu, że wydał je sędzia, w stosunku do którego, bezskutecznie składała wniosek o jego wyłączenie i twierdzić, że wydane zostały przez "osobę nieuprawnioną".

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.