Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449178

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 marca 2014 r.
II GZ 86/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. Ł. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (...) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1290/13 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. Ł. na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. zarządzeniem z dnia (...) października 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1290/13 na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) wezwał M. Ł. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w kwocie 200 złotych, stosownie do treści § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącej w dniu (...) października 2013 r. a następnie skarżąca (...) listopada 2013 r. uiściła wymagany wpis sądowy. Jednocześnie pismem z dnia z (...) listopada 2013 r. skarżąca wniosła zażalenie, w którym przedstawiła swoją sytuację życiową i materialną oraz przedstawiła stan faktyczny sprawy, zaskarżony skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z treści powołanego przepisu wynika także, że ustawodawca nałożył na Przewodniczącego obowiązek wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Natomiast z treści § 3 ww. przepisu wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Oznacza to, iż obowiązek uiszczenia wpisu ciąży na wnoszącym do sądu pismo podlegające opłacie sądowej, chyba że osoba taka złoży wniosek o przyznanie prawa pomocy. W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. postanowieniem z (...) grudnia 2013 r. odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w prawidłowej wysokości. W złożonym zaś zażaleniu skarżąca nie kwestionuje wysokości wpisu ani podstawy prawnej jego wyliczenia a jedynie przedstawia sytuację faktyczną i prawną związaną z wydaną w tej sprawie decyzją.

Przedstawione przez skarżącą zarzuty dotyczące prawidłowości zaskarżonej decyzji nie mają jednak żadnego znaczenia dla oceny prawidłowości wezwania do uiszczenia wpisu sądowego i będą przedmiotem kontroli Sądu I instancji w ramach rozpoznawanej skargi.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.