Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1137999

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 lutego 2012 r.
II GZ 68/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia G. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 4 stycznia 2012 r. sygn. akt II SA/Ke 10/12 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi G. W. na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia 28 października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych postanawia: oddalić zażalenie. NSA/post.1 - postanowienie "ogólne"

Uzasadnienie faktyczne

Przewodnicząca Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 10/12 wezwała B. W. - pełnomocnika G. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia 28 października 2011 r. nr (...). W zaskarżonej decyzji organ utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w P. z dnia 18 maja 2011 r. o odmowie przyznania Skarżącej jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej do grupy upraw podstawowych za 2010 r. W sprawie ustalono wpis stały i na podstawie przepisu § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) określono jego wysokość w kwocie 200 złotych.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie G. W. wniosła o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest uzasadnione i podlega oddaleniu.

W myśl art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub wpis stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności w odniesieniu do pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Przewodniczący wzywa więc stronę wnoszącą skargę do uregulowania należności w terminie siedmiodniowym pod rygorem jej odrzucenia. Uiszczenie przez stronę wpisu sądowego jest zatem warunkiem nadania skardze biegu w postępowaniu przed sądem I instancji i jej merytorycznego rozpoznania w sytuacji, gdy nie wystąpi żadna z przesłanek odrzucenia skargi określonych w art. 58 § 1 p.p.s.a. Podkreślić należy, że dla ustalenia rodzaju wpisu sądowego istotne jest to, czy przedmiotem zaskarżenia jest rozstrzygnięcie organu administracji dotyczące oznaczonej kwoty pieniężnej, wówczas pobiera się wpis stosunkowy (art. 231 p.p.s.a.). Jeżeli natomiast w decyzji orzeczono o uprawnieniach lub obowiązkach o charakterze niepieniężnym należny jest wpis stały. Chodzi więc o to, co w ramach zaskarżonej decyzji zostało zakwestionowane wprost lub co wynika z okoliczności i charakteru sprawy objętej skargą. Ważne jest również, czy skarga została wniesiona przez stronę osobiście czy przez pełnomocnika profesjonalnego. W tym ostatnim przypadku sąd, zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pozostawia pismo nienależycie opłacone bez rozpoznania lub odrzuca je bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W rozpoznawanej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia 28 października 2011 r. wniósł pełnomocnik Skarżącej - brat B. W. W zaskarżonej decyzji organ odmówił przyznania stronie płatności z tytułu jednolitej płatności obszarowej. Przedmiotem decyzji nie była więc należność pieniężna w konkretnej wysokości lecz odmowa udzielenia stronie określonego uprawnienia. Mając na uwadze tę okoliczność, Sąd na podstawie przepisu § 2 ust. 3 pkt 6 wspomnianego rozporządzenia uznał, że od wniesionej skargi należało uiścić wpis stały w wysokości 200 złotych. W związku z tym, że skarga na decyzję organu została wniesiona w imieniu strony przez pełnomocnika nie będącego adwokatem lub radcą prawnym, Przewodnicząca Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. działając w oparciu o art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwała zaskarżonym zarządzeniem pełnomocnika Skarżącej do opłacenia wymaganego wpisu.

Z wymienionych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.