Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449174

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
II GZ 639/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. akt II GZ 639/13 uchylającym postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 1763/12 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy reklamowej postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. akt II GZ 639/13 w ten sposób, że w komparycji postanowienia w wersie dziesiątym od góry w miejsce daty "18 września 2013" wpisać datę "8 maja 2013".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Na mocy art. 166 p.p.s.a. uprawnienie to obejmuje też postanowienia sądu. Omyłka pisarska w rozumieniu art. 156 § 1 ustawy, to widoczne, wbrew zamierzeniom sądu niewłaściwe użycie wyrazu, widoczna mylna pisownia, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazu.

W niniejszej sprawie na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r. o sygn. akt II GZ 639/13 w wersie dziesiątym od góry mylnie wpisano datę uchylonego postanowienia tj. zamiast daty "8 maja 2013" wpisano datę "18 września 2013". Zaistniała omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. oczywistą omyłkę sprostował.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.