Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2842138

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 marca 2020 r.
II GZ 59/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. sygn. akt III SA/Kr 600/18 o odrzuceniu skargi P. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 600/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") - odrzucił skargę P. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) grudnia 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej.

Sąd stwierdził, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie z 6 czerwca 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi przez uiszczenie wpisu od skargi w wysokości 400 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. W terminie do uiszczenia wpisu sądowego skarżący wniósł wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych, który został oddalony postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20 listopada 2018 r. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 stycznia 2019 r. W konsekwencji powyższego, zarządzeniem z dnia 12 lutego 2019 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 400 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo doręczenia ww. wezwania skarżącemu w dniu 4 marca 2019 r. należny wpis nie został uiszczony.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył skarżący, wnosząc o jego zmianę i dalsze rozpoznawanie skargi ze zwolnieniem od kosztów do wniesienia wpisu, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Krakowie. Zarzucił naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.; dalej "k.p.a.") przez niezebranie, niedopatrzenie i nierozpatrzenie całego materiału dowodowego potrzebnego do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu do uiszczenia wpisu od skargi, skarga podlega odrzuceniu przez sąd, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że złożona przez skarżącego skarga podlegała wpisowi, do uiszczenia którego skarżący został pierwotnie wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie z 6 czerwca 2018 r. Następnie, po prawomocnej odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, WSA w Krakowie wezwał skarżącego do wykonania powyższego zarządzenia, ponownie wskazując termin na dokonanie tej czynności i skutki jej niewykonania.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro skarżący, pomimo prawidłowo sformułowanego i doręczonego wezwania, nie uiścił wpisu od skargi, to zasadnie Sąd I instancji skargę tę odrzucił na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.