Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398083

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 października 2013 r.
II GZ 543/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L., J. L. na wezwanie Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 672/12 w zakresie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

I

Wezwaniem z dnia 6 sierpnia 2013 r. skarżący E. L., J. L. i J. L. wezwani zostali do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 25 października 2012 r., w kwocie 100 złotych w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to było następstwem zarządzenia z dnia 16 listopada 2012 r. oraz postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r.

II

Pismem z dnia 18 sierpnia 2013 r. skarżący wnieśli zażalenie na wezwanie, zaskarżając je w całości oraz zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, procesowego, błędną interpretację i błędne ustalenie faktów.

III

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przepis art. 227 § 1 p.p.s.a. przewiduje natomiast możliwość wniesienia zażalenia na zarządzenia przewodniczącego oraz postanowienia sądu w przedmiocie kosztów sądowych jeśli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Wobec treści przywołanych przepisów, przewidujących prawo strony do wniesienia zażalenia między innymi na zarządzenia w przedmiocie kosztów sądowych należy zwrócić uwagę na tezę wyrażoną w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt II OZ 186/12. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: "Ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, po prawomocnym oddaleniu zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, nie stanowi zarządzenia, o którym mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a., lecz jest wezwaniem do wykonania prawomocnego zarządzenia w tym przedmiocie. Oddalenie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu oznacza, że obowiązki strony wskazane w zarządzeniu należy uznać za określone prawidłowo. Zarządzenie przewodniczącego ponownie wzywające do uiszczenia wpisu od skargi nie jest zarządzeniem w przedmiocie kosztów sądowych w rozumieniu art. 227 § 1 p.p.s.a., a w istocie jest zarządzeniem wzywającym do wykonania prawomocnego zarządzenia, na które zażalenie zostało już oddalone prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zatem na zarządzenie wzywające do wykonania wcześniejszego zarządzenia w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu nie przysługuje zażalenie.".

Podzielając ten pogląd stwierdzić należy, że stan tej sprawy spełnia przesłanki, o jakich mowa w powołanym postanowieniu, skutkujące odrzuceniem zażalenia skarżących wniesionego na wezwanie z dnia 6 sierpnia 2013 r. Z akt sprawy, jak również z treści zaskarżonego wezwania wynika, bowiem, że jest ono wezwaniem do wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie kosztów sądowych. Zarządzeniem mającym kluczowe znaczenie dla sprawy, na które zgodnie z art. 227 § 1 p.p.s.a. przysługiwało skarżącym zażalenie było zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 16 listopada 2012 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych. Skarżący korzystając z przysługującego im uprawnienia, zakwestionowali to zarządzenie składając na nie zażalenie. W wyniku wniesionego środka odwoławczego Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt II GZ 43/13 stwierdził prawidłowość tego zarządzenia tak co do podstawy prawnej w związku, z którą ustalono wysokość należnego wpisu, jak i samej kwoty tego wpisu.

Wobec tego, jeśli stwierdzono prawidłowości zarządzenia z dnia 16 listopada 2012 r. wzywającego stronę do uiszczenia określonej w nim opłaty, to wezwanie z dnia 6 sierpnia 2013 r., stanowi powtórne wezwanie do wykonania nałożonego na stronę wcześniej obowiązku. Nie jest, zatem zarządzeniem, na które zgodnie z art. 227 § 1 przysługuje zażalenie.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 178 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.