Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585887

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 listopada 2018 r.
II GZ 409/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia S. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 577/18 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 577/18, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), wezwał adwokata A. D. - pełnomocnika skarżącego S. M. - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia (...) marca 2018 r. w wysokości 1.080 zł stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Zażalenie na to zarządzenie wniósł skarżący.

Zarządzeniu zarzucono:

"- naruszenie, ujętego w art. 7 k.p.a., słusznego interesu skarżącej oraz objętej tym przepisem zasady praworządności, przejawiające się nieuprawnionym obciążeniu skarżącej obowiązkiem opłacenia skargi od wadliwej decyzji organu administracji;

- brak uzasadnienia zarządzenia wydanego na posiedzeniu bez udziału stron i podlegającego zaskarżeniu."

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Art. 231 p.p.s.a. stanowi, że wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Zgodnie zaś z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł.

Przedmiotem skargi była decyzja o wymierzeniu skarżącemu kary pieniężnej, a zatem akt określający konkretną należność pieniężną - 36.000 zł. W tej sytuacji Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie prawidłowo wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1.080 zł. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu wskazywał podstawę prawną wyjaśniającą zarówno sam obowiązek uiszczenia wpisu od skargi, jak i wysokość tego wpisu. Skarżący nie był przy tym zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych), nie obejmowało go również zwolnienie ustawowe.

Zarządzenie objęte zażaleniem było zatem prawidłowe. Wydano je na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wskazany w zażaleniu przepis art. 7 k.p.a. - regulujący zasady postępowania administracyjnego - nie znajduje zaś zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Z tych wszystkich względów zażalenie, jako bezzasadne, nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.