Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597289

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 października 2018 r.
II GZ 374/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 1372/18 w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2018 r. o sygn. akt II SA/Rz 1372/17, odrzucił zażalenie K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia (...) października w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry.

W uzasadnieniu Sąd I instancji podał, że postanowieniem z 20 czerwca 2018 r. WSA odrzucił sprzeciw wniesiony w imieniu skarżącego przez adwokat A. S. od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w zakresie pełnomocnictwa. Odpis orzeczenia doręczono adwokat A. S. w dniu (...) lipca 2018 r. Następnie (...) lipca 2018 r. adwokat A. S. wniosła na powyższe postanowienie zażalenie. Zostało ono jednak wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, który upłynął w dniu (...) lipca 2018 r. Odpis postanowienia z dnia 20 czerwca 2018 r. doręczono jej bowiem (...) lipca 2018 r., a zatem termin do wniesienia zażalenia, wynoszący 7 dni od dnia doręczenia, upływał (...) lipca 2018 r., który nie był w rozumieniu art. 83 § 2 p.p.s.a., dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie został bowiem wymieniony w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Tym samym Sąd odrzucił zażalenie z uwagi na uchybienie terminu.

Adwokat A. S. złożyła w imieniu K. W. zażalenie na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.), zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. W myśl z kolei art. 178 w zw. z art. 197 § 2 tej ustawy sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po terminie.

W rozpatrywanej sprawie, jak wskazał WSA w Rzeszowie, 17 lipca 2018 r. adwokat A. S. wniosła na postanowienie z 20 czerwca 2018 r. zażalenie, które zostało wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, który upłynął w dniu (...) lipca 2018 r. Sąd wyjaśnił, iż odpis zaskarżonego postanowienia z dnia 20 czerwca 2018 r. doręczono pełnomocnik (...) lipca 2018 r., a zatem termin do wniesienia zażalenia, wynoszący 7 dni od dnia doręczenia, upływał (...) lipca 2018 r. Tym samym, pełnomocnik wnosząc zażalenie (...) lipca 2018 r. nie dochowała ustawowego terminu.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu zażalenia. W rozpoznawanej sprawie profesjonalny pełnomocnik winien działać zgodnie z procedurą i znać odpowiednio terminy wnoszenia środków zaskarżenia.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.