II GZ 249/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2518646

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2018 r. II GZ 249/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 1486/16 w zakresie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyłączenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 23 listopada 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1486/16, orzekając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), pozostawił bez rozpoznania wniosek R. P. o wyłączenie referendarza sądowego w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego.

W zażaleniu złożonym do Naczelnego Sądu Administracyjnego R. P. domagał się uchylenia powyższego zarządzenia w całości jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do art. 49 § 1 i 2 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.

Złożony w tej sprawie wniosek o wyłączenie referendarza sądowego obarczony był brakami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu na wezwanie i takie wezwanie na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. Sąd do skarżącego skierował, określając 7-dniowy termin na jego wykonanie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro skarżący nie wykonał tego wezwania, a zatem nie wskazał z imienia i nazwiska referendarza, którego wyłączenia się domagał oraz nie uprawdopodobnił przyczyny uzasadniającej wyłączenie, to Sąd trafnie zastosował art. 49 § 2 p.p.s.a. i na tej podstawie prawidłowo pozostawił wniosek skarżącego o wyłącznie referendarza sądowego bez rozpoznania.

Z wymienionych powodów, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.