Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014644

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 marca 2016 r.
II GZ 220/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia T.Sp. z o.o. W. w zakresie odmowy wstrzymania wykonania decyzji na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 12 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Bk 5/16 w sprawie ze skargi T.Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 14 września 2015 r. nr. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1)

uchylić zaskarżone postanowienie;

2)

przekazać wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B. do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 5/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w B., na wniosek T.Spółki z o.o. w W., wstrzymał wykonanie decyzji Dyrektora Izby Celnej w B. z 14 września 2015 r. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Sąd uznał, że spółka uprawdopodobniła w wystarczający sposób, że wykonanie decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. W ocenie WSA wysokość kary w rozpoznawanej sprawie (12.000 zł) w połączeniu z ilością spraw tego rodzaju rozpatrywanych przed Sądem (kilkadziesiąt spraw), może wpłynąć na uzasadnione przypuszczenie utraty płynności finansowej Spółki i nawet ogłoszenia jej upadłości. Wykonanie zaskarżonej decyzji zagraża więc zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.). W związku z powyższym, za uzasadnione Sąd uznał udzielenie stronie ochrony tymczasowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył organ, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w B.

Zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 61 § 3 p.p.s.a., które miało bezpośredni wpływ na wydanie orzeczenia, bowiem Sąd uznał, że warunek uprawdopodobnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków jest spełniony poprzez ilość spraw (kilkadziesiąt) obecnie zarejestrowanych w WSA w B. dot. wymierzenia spółce kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach poza kasynem gry oraz oświadczeniu prezesa zarządu o łącznej wysokości kar pieniężnych uiszczonych przez spółkę. Sąd nie odniósł się natomiast do kondycji finansowej spółki. Uprawdopodobnienie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., należy wiązać z ogólną kondycją finansową spółki w momencie zawisłości postępowania. Udzielenie ochrony tymczasowej nie może być oderwane od rzeczywistej sytuacji podmiotu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zawiera usprawiedliwione argumenty, więc postanowienie podlega uchyleniu.

Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skoro postępowanie w tym zakresie toczy się na wniosek skarżącego, to na nim spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku, tak aby przekonać sąd o zasadności zastosowania ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo twierdzenie strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne. Ponadto, do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty popierające twierdzenie o spełnieniu przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej. Brak należytego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. postanowienie NSA z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt II GZ 87/13, postanowienie NSA z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt I GSK 763/13).

W ocenie NSA wniosek skarżącej spółki nie zawierał uzasadnienia pozwalającego na stwierdzenie, czy zaszły przesłanki udzielenia ochrony tymczasowej. Samo stwierdzenie, że w stosunku do skarżącej toczy się szereg postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej nie świadczy w żaden sposób o jej rzeczywistej sytuacji. Nieodniesienie tych okoliczności do sytuacji majątkowej spółki nie przemawia za tym, że zasadne było wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Ponadto, uzasadnienie Sądu I instancji odwołuje się do okoliczności znanych mu z urzędu, jednak poza ogólnikowym wskazaniem, że w toku jest kilkadziesiąt postępowań w przedmiocie kar pieniężnych nałożonych na skarżącą i wysokości kary w niniejszej sprawie (12.000 zł), Sąd ten nie wskazuje na okoliczności, które mogłyby być podstawą do udzielenia ochrony tymczasowej.

Sąd I instancji powinien więc ponownie rozpoznać wniosek skarżącej i zbadać, czy z okoliczności znanych mu z urzędu wynika, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować trudne do odwrócenia skutki bądź znaczna szkoda.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.