Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
II GZ 202/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Cysek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia T. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 września 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 759/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 28 września 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 759/07, odrzucił skargę kasacyjną T. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W uzasadnieniu postanowienia podano, że w przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika po upływie ustawowego terminu na dokonanie wymienionej czynności, bowiem skarżący zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (k. 59) otrzymał odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem 27 lipca 2007 r., a ostatnim dniem na wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie był 26 sierpnia 2007 r. W związku z tym skarga kasacyjna jest niedopuszczalna z powodu uchybienia terminu, określonego w art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a.

We wniesionym przez profesjonalnego pełnomocnika zażaleniu na powyższe postanowienie zarzucono mu błędne przyjęcie, iż skarżący otrzymał odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dnia 27 lipca 2007 r., podczas gdy z pieczęci znajdujących się na kopercie wynika, iż dnia 1 sierpnia 2007 r. pismo awizowano powtórnie, a skarżący otrzymał orzeczenie dnia 2 sierpnia 2007 r. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wprawdzie w przedmiotowej sprawie termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał w dniu 27 sierpnia 2007 r. (a nie w niedzielę 26 sierpnia 2007 r., jak podaje Sąd I instancji), jednak skarga kasacyjna nadana została w polskiej placówce pocztowej dopiero w dniu 31 sierpnia 2007 r. (k. 70), a więc po upływie obowiązującego z mocy art. 177 § 1 p.p.s.a. terminu.

Ustosunkowując się do treści złożonego w niniejszej sprawie zażalenia należy zauważyć, że pomija ona fakt złożenia przez skarżącego podpisu na zwrotnym potwierdzeniu odbioru zaskarżonego wyroku, w którym jako datę doręczenia wpisano dzień 27 lipca 2007 r. (k. 59). Dodać też należy, iż skarżący złożył też podpis na duplikacie tego zwrotnego poświadczenia odbioru, dostarczonego przez pocztę (k. 91), w którym również jako datę doręczenia wymieniono dzień 27 lipca 2007 r.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego materiał, na który powołuje się skarżący nie podważa prawidłowości ustaleń Sądu I instancji co do dokonania doręczenia zaskarżonego wyroku już w dniu 27 lipca 2007 r. W szczególności za pozbawione znaczenia należy potraktować zapiski skarżącego uwidocznione na przedstawionej kserokopii koperty. Co do zaś twierdzenia skarżącego o zaistnieniu powtórnego awizowania przesyłki zawierającej zaskarżony wyrok w dniu 1 sierpnia 2007 r., to przyjęcie rzeczywistego dokonania powtórnej awizacji pozostaje w sprzeczności nie tylko z datą doręczenia przesyłki uwidocznioną na stronie pierwszej zwrotnego potwierdzenia odbioru, ale i z faktem, że została ona zwrócona Sądowi I instancji już w dniu 2 sierpnia 2007 r. (vide prezentata Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. - k. 59 odwrót). Ponadto podkreślić trzeba, że z adnotacji na odwrocie zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 59 odwrót) wynika, iż dokonano tylko jednokrotnej awizacji w dniu 24 lipca 2007 r. (po której skarżący odebrał przesyłkę).

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.