Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748970

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 grudnia 2019 r.
II GZ 180/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J.L. na postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt II GZ 180/19 w sprawie ze skargi J.L. na pismo Starosty B. z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót budowlanych postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt II GZ 180/19, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 730/16 w zakresie odrzucenia zażalenie w sprawie ze skargi J.L. na pismo Starosty B. z dnia (...) kwietnia 2016 w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót budowlanych.

W piśmie z dnia 5 listopada 2019 r. J. L. wniósł zażalenia na ww. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Zaskarżalne w drodze środków odwoławczych - takich jak skarga kasacyjna oraz zażalenie - są wyłącznie wyroki i postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługują natomiast żadne środki odwoławcze. Stają się one prawomocne z chwilą ich wydania.

Z tych też względów zażalenie sformułowane przez stronę w piśmie z dnia 5 listopada 2019 r. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2019 r. było niedopuszczalne i podlegało odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 178 w związku z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.