Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 listopada 2007 r.
II GZ 179/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 979/07 w zakresie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi T. P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie usług telekomunikacyjnych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 13 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 979/07 zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi T.P. S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego.

Sąd I instancji w motywach zaskarżonego rozstrzygnięcia wskazał, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania sądowadministracyjnego, które wynikają z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Sąd podał, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1064/07 dotyczącego decyzji Prezesa URTiP z dnia (...) sierpnia 2005 r. w przedmiocie wprowadzenia oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniósł o jego uchylenie.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie:

-

art. 43 ust. 1 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), dalej: Prawo telekomunikacyjne przez ich niezastosowanie;

-

art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przez zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji gdy rozstrzygnięcie tego postępowania nie zależy od wyniku innego postępowania;

-

art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. oraz art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że oferta określająca ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej jest nową ofertą w stosunku do oferty ramowej ustalonej w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia (...) sierpnia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1064/07). Zdaniem organu, pomiędzy postępowaniami sądowoadministracyjnymi dotyczącymi tych ofert nie zachodzi zależność uzasadniająca zawieszenie postępowania w jednej sprawie ze względu na toczące się postępowanie w drugiej sprawie. W opinii organu, orzeczenie które zostanie wydane przez Sąd I instancji w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1064/07 ze względu na brak związku przyczynowego z rozpoznawaną sprawą nie będzie miało dla niej prejudycjalnego charakteru. Ponadto organ podniósł, że w zaskarżonym postanowieniu Sąd I instancji powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jako podstawę prawną rozstrzygnięcia nie wyjaśnił dlaczego regulacja prawna zawarta w tym przepisie uzasadniała zawieszenie postępowania w rozpoznawanej sprawie.

W odpowiedzi na zażalenie T. P. S.A. wniosła o jego oddalenie. Według T.P. S.A. nie zachodziła potrzeba dokonania pogłębionej analizy charakteru prawnego obu toczących się postępowań, w celu stwierdzenia, że ewentualne uchylenie decyzji Prezesa URTiP z dnia (...) sierpnia 2005 r. będzie miało wpływ na wynik postępowania objętego zażaleniem. Ponadto wskazała, że Sąd I instancji uzasadnił w sposób wystarczający podstawę prawną zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, ponieważ uznał tożsamość przedmiotu tego postępowania ze sprawą o sygn. akt VI SA/Wa 1064/07. T. P. S.A. stwierdziła, że w razie uchylenia decyzji Prezesa URTiP z dnia (...) sierpnia 2005 r. postępowanie objęte zażaleniem stanie się bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego wówczas, gdy mające zapaść w tej drugiej sprawie orzeczenie będzie mogło mieć decydujące znaczenie dla orzeczenia w sprawie, w której zawiesza się postępowanie.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej słusznie podniósł, że pomiędzy tym postępowaniem a postępowaniem ze skargi T. P. S.A. na decyzję Prezesa URTiP z dnia (...) sierpnia 2005 r. zachodzi określony związek, który przejawia się w tym, że zarówno przy wprowadzaniu oferty ramowej z urzędu jak i w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu oferty ramowej dostęp do lokalnej pętli abonenckiej obejmował nie tylko łącza aktywne, ale i łącza nieaktywne. Związek ten nie pozwala jednak na stwierdzenie, że bez zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na powyższą decyzję nie jest możliwe podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie będącej przedmiotem zażalenia.

Przepis art. 43 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nie uzależnia rozstrzygnięcia dotyczącego zatwierdzenia bądź ewentualnej zmiany i zatwierdzenia przedłożonego projektu oferty ramowej od postępowania dotyczącego wprowadzenia oferty ramowej z urzędu toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (sygn. akt VI SA/Wa 1064/07). Postępowania te są odrębnymi postępowaniami administracyjnymi i nie pozostają ze sobą w zależności pozwalającej na uznanie, że zachodzi między nimi związek prejudycjalny. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, że toczące się postępowanie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1064/07 uzasadniało zawieszenie postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 979/07.

Ponadto istnienie sprawy o podobnym stanie faktycznym i prawnym nie stanowi dla wojewódzkiego sądu administracyjnego przesłanki do zawieszenia na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowania sądowego toczącego się w innej sprawie. Taki wniosek wyprowadzić można ze znaczenia użytego w tym przepisie słowa "zależy", według którego, jeśli coś zależy od danej sytuacji, to ona decyduje o tym lub ma na to decydujący wpływ (Słownik Języka Polskiego, praca zbiorowa pod red. M. Bańki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000 r., Tom P - Ż, s. 1231).

Zauważyć należy, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 p.p.s.a. następuje z urzędu, jednak celowość podjęcia takiej decyzji pozostawiona została ocenie Sądu I instancji. Uznanie to nie może być jednak dowolne. Obowiązkiem Sądu I instancji jest bowiem rozważenie, a w konsekwencji wyjaśnienie przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania w sprawie - czego Sąd nie zawarł w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Sąd I instancji odniósł się do powyższych przesłanek w sposób lakoniczny, co usprawiedliwia sformułowany w zażaleniu zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. oraz art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Stanowi to uchybienie mające istotny wpływ na wynik sprawy.

Mając zatem powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.