Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 września 2008 r.
II GZ 173/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt II GZ 173/07 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cz. z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 lipca 2008 r. odrzucił zażalenie E. L., J. L., J. L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., którym Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. uchylające zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. wzywające skarżących do uiszczenia wpisu sądowego w części przewyższającej kwotę 100 zł oraz oddalające zażalenia w pozostałej części.

W zażaleniu z dnia 16 lipca 2008 r. E. L., J. L., J. L. wyrazili swoje niezadowolenie z orzeczenia z dnia 8 lipca 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi środki odwoławcze przysługują od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu. Stają się one prawomocne z chwilą ich wydania.

Z tej przyczyny, zażalenie skarżących na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. jest niedopuszczalne i jako takie podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.