Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 października 2007 r.
II GZ 156/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J.Z. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 25 lipca 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 703/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia 12 czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 25 lipca 2007 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. wezwał w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 703/07, J. Z. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł J. Z. w którym domagał się uchylenia zarządzenia oraz obciążenia kosztami sądowymi ARiMR w K. z budżetu unijnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. ma ścisły związek z art. 230 § 1 p.p.s.a. przewidującym, że wpis pobiera się od pism wszczynających postępowanie w danej instancji. Definicję pisma zawiera art. 230 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Z regulacji zawartej w art. 220 p.p.s.a. wynika, że pismo nieopłacone nie wywołuje żadnych skutków. Oznacza to, że do czasu uzupełnienia tego braku sąd nie może rozpoznać żadnych innych wniosków strony (por. post. NSA z 10 czerwca 1987 r. SA/Gd 537/87 - OSP 1990 nr 4, poz. 207 z aprobującą glosą J.P. Tarno).

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, wobec wniesienia skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości.

Stanowisko zawarte w zaskarżonym zarządzeniu należy uznać za prawidłowe, gdyż oparte zostało na przepisie § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), który to przepis wskazuje, że wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu rolnictwa i leśnictwa wynosi 200 zł. Skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie podlega ustawowemu zwolnieniu od uiszczenia kosztów sądowych w oparciu o art. 239 p.p.s.a. ani też na podstawie ustaw szczególnych.

Argumentacja zawarta w uzasadnieniu zażalenia nie zawiera żadnych uzasadnionych zarzutów wobec zaskarżonego zarządzenia i tym samym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarządzenie to odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.