II GZ 138/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702242

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2019 r. II GZ 138/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej zażalenia A. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1793/17 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1793/17 w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1. odrzucić zażalenie,

2. zwrócić A. Z. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od zażalenia w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1793/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek A. Z. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2017 r. w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odpis tego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 28 stycznia 2019 r.

Zażalenie na postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. złożył pełnomocnik skarżącego w dniu 25 lutego 2019 r. W tym piśmie procesowym wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zaskarżone postanowienie z uwagi na chorobę pełnomocnika skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Wniesione po terminie zażalenie powinno zostać przez wojewódzki sąd administracyjny odrzucone - zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Jeżeli zaś sąd wojewódzki tego nie uczyni, orzeczenie w tym przedmiocie może wydać Naczelny Sąd Administracyjny, stosownie do art. 180 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie, jak już wyżej wskazano, skarżącemu doręczono odpis postanowienia z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1793/17, w dniu 28 stycznia 2019 r. Z tym dniem otwarty został siedmiodniowy termin do złożenia zażalenia, który upływał w dniu 4 lutego 2019 r. (poniedziałek). Wniesienie zażalenia z uchybieniem tego terminu, tj. w dniu 25 lutego 2019 r., skutkowało koniecznością jego odrzucenia - zgodnie z art. 180 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Na marginesie należy zaznaczyć, że w treści pisma zatytułowanego "Zażalenie", jego autor zawarł również wniosek o przywrócenie terminu do złożenia tego zażalenia, który to wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - w związku z prawomocnym stwierdzeniem uchybienia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. - dopiero rozpozna.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie powołanych wyżej przepisów, orzekł jak w pkt 1 sentencji.

O zwrocie wpisu (pkt 2 sentencji) orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.