Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449170

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 lutego 2014 r.
II GSK 84/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Cysek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "M." Sp. z o.o. w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wr 237/12 w sprawie ze skargi "M." Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach o niskich wygranych poza kasynem gry postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 686/13 skierował do Trybunału Konstytucyjnego następujące pytanie prawne: "Czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) są zgodne: a) z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?".

Wyjaśnienie powyższej wątpliwości będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W związku z tym na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.