II GSK 739/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II GSK 739/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1711915

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r. II GSK 739/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.).

Sędziowie NSA: Magdalena Bosakirska, Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) Centrum Klinicznego w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2212/13 w sprawie ze skargi (...) Centrum Klinicznego w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 (...) 2011 r. nr (...) w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.