Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 lipca 2007 r.
II GSK 59/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Kacprzak (spr.).

Sędziowie NSA: Andrzej Kuba, Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K.I.G.E. i T. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2006 r. sygn. akt VI SA/ Wa 761/06 w sprawie ze skargi P.T.k.c. Sp. z o.o. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 22 października 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy rezerwacji częstotliwości dla ruchomej publicznej sieci telefonicznej bez przetargu postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić K.I.G.E. i T. w W. połowę wpisu sądowego w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. pełnomocnik K.I.G..E. i T. w W. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 761/06.

Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu odpisu skargi kasacyjnej P.T.k.c. Sp. z o.o. w W., lecz przed rozpoczęciem rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, na którą sprawa została skierowana. Mając na uwadze, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne, a zatem wiążące sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i 193 oraz art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.