II GSK 5575/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203051

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. II GSK 5575/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sędziowie: NSA Lidia Ciechomska-Florek, del. WSA Piotr Kraczowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy A od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt III SA/Lu 1159/16 w sprawie ze skargi Gminy A na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Lubelskiego znak (...) z dnia (...) września 2016 r. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z 23 listopada 2015 r., sygn. III SA/Lu 1159/16, pozostawił bez rozpatrzenia skargę Gminy A (dalej: Gmina lub skarżąca) na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Lubelskiego (dalej: Zarząd) znak: (...), w przedmiocie pozostawienia wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpoznania.

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie Sąd I instancji podał, że Gmina wniosła do WSA w Lublinie skargę na ww. rozstrzygnięcie Zarządu.

Zarządzeniem z 21 października 2016 r. wezwano pełnomocnika Gminy do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dwóch egzemplarzy trwale połączonej kompletnej dokumentacji, o jakiej mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.; dalej: u.z.r.p.) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia (art. 61 ust. 6 pkt 2 u.z.r.p.).

Sąd wskazał, że wezwanie doręczono 26 października 2016 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu - 2 listopada 2016 r., braki formalne skargi nie zostały usunięte.

W tej sytuacji Sąd pozostawił skargę bez rozpatrzenia, na podstawie art. 61 ust. 7 u.z.r.p. oraz orzekł o zwrocie z urzędu uiszczonego wpisu.

Gmina - reprezentowana przez radcę prawnego - wniosła 12 grudnia 2016 r. skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA w Lublinie, a także o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Zaskarżonemu postanowieniu - w oparciu o art. 64 u.z.r.p. w zw. z art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) - zarzuciła naruszenie przepisów postępowania:

- art. 61 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 61 ust. 7 u.z.r.p., poprzez przyjęcie, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi na rozstrzygnięcie Zarządu, polegających na niedołączeniu do wniesionej skargi kompletnej dokumentacji określonej w art. 61 ust. 3 u.z.r.p., podczas gdy 28 października 2016 r. skarżąca uzupełniła braki formalne, poprzez złożenie pisma wraz z załącznikami - dwoma egzemplarzami dokumentacji określonej w art. 61 ust. 3 u.z.r.p., a dokumentacja ta w wyniku omyłki nie została dołączona do akt sprawy o sygn. III SA/Lu 1159/16.

Do skargi kasacyjnej załączono m.in. kopię pisma z 28 października 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna jest usprawiedliwiona.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 u.z.r.p. w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (ust. 2). Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii (ust. 4).

Zgodnie z art. 61 ust. 3 u.z.r.p. - kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje: wniosek o dofinansowanie projektu (pkt 1), informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3 (pkt 2), wniesiony protest (3), informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 (4) - wraz z ewentualnymi załącznikami.

W myśl art. 61 ust. 7 u.z.r.p. w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi skargi, zarządzeniem z 21 października 2016 r. wezwano skarżącą do usunięcia tych braków przez złożenie dwóch egzemplarzy trwale połączonej kompletnej dokumentacji, o jakiej mowa w art. 61 ust. 3 u.z.r.p. Wezwanie doręczono 26 października 2016 r.

Jak wynika z akt sprawy pełnomocnik Gminy 28 października 2016 r. dokonał usunięcia żądanych braków skargi (p. karty 24 - 40 akt sąd.), a więc w zakreślonym terminie. Z uwagi jednak na niedopatrzenie urzędnika sądowego nadesłane dokumenty nie zostały włączone do akt sądowych (p. karta 41 akt sąd.), co w konsekwencji spowodowało wydanie nieprawidłowego postanowienia przez Sąd I instancji o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia.

W tej sytuacji należało uznać, że zarzuty skargi kasacyjnej są uzasadnione.

Mając na względzie powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Lublinie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.