Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3060881

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 września 2020 r.
II GSK 477/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Czarnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Z w W o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi kasacyjnej A Sp.j. w K od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1531/19 w sprawie ze skargi A Sp.j. w K na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki postanawia: dopuścić Z w W do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 23 lipca 2020 r. Z w W na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. wniósł o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi kasacyjnej A Sp.j. w K od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1531/19 w sprawie ze skargi A Sp.j. w K na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) maja 2019 r. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że stroną postępowania jest członek Związku, a do zadań Związku należy w myśl § 4 i § 5 Statutu Związku udział na podstawie odrębnych przepisów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na prawa członków Związku, występowanie w imieniu członków Związku do przedstawicieli organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i władz sądowych wszystkich szczebli, w sprawach związanych z interesami pracodawców, a także wspieranie opieki farmaceutycznej świadczonej w aptekach dla pacjentów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Za uwzględnieniem wniosku przemawia interes społeczny, to jest ochrona interesu pacjentów oraz ochrona zdrowia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 9 p.p.s.a. organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w niniejszej ustawie. I tak zgodnie z treścią art. 33 § 2 p.p.s.a. powołanego w podstawie rozpoznawanego wniosku udział w charakterze uczestnika może zgłosić (...) także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Postanowienie w tym przedmiocie sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika ze stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i literaturze przedmiotu do oceny, czy spełnione zostały przesłanki z art. 33 § 2 p.p.s.a. nie wystarczy jedynie stwierdzenie, że sprawa dotyczy "zakresu jej statutowej działalności", ale konieczne jest zbadanie, czy udział organizacji społecznej służy podstawowemu celowi wprowadzonego przez ten przepis rozwiązania, to jest zapewnieniu kontroli społecznej nad postępowaniem (tak NSA w postanowieniu składu siedmiu sędziów z dnia 28 września 2009 r., sygn. akt II GZ 55/09, opubl. ONSAiWSA z 2010 r. Nr 2, poz. 23 oraz B. Adamiak, glosa do ww. postanowienia NSA, opubl. OSP 2010/11/108).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Związek w złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykazał, że zachodzą ww. przesłanki uzasadniające jego udział w tym postępowaniu w charakterze uczestnika.

Posiada on status organizacji społecznej, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a. Stosownie do treści § 3 ust. 1 Statutu Związku zrzesza on osoby prawne prowadzące działalność apteczną oraz podmioty prowadzące działalność usługową na rzecz podmiotów prowadzących działalność apteczną. Do jego celów statutowych określonych w § 5 Statutu Związku należą m.in.: występowanie w imieniu członków Związku do przedstawicieli organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i władz sądowych wszystkich szczebli, w sprawach związanych z interesami pracodawców (§ 5 pkt 3 Statutu), wspieranie członków wobec organów nadzoru farmaceutycznego i innych organów związanych z ochroną zdrowia, administracji rządowej i samorządowej (§ 5 pkt 13 Statutu), występowanie do organów władzy i administracji publicznej, w tym do organów władzy sądowniczej w sprawach dotyczących zrzeszonych członków Związku (§ 5 pkt 15 Statutu) oraz udział na podstawie odrębnych przepisów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na prawa członków Związku (§ 5 pkt 16 Statutu).

W ocenie NSA, wymienione powyżej cele świadczą o tym, że zakres statutowej działalności Związku dotyczy rozpoznawanej sprawy, której przedmiotem jest odmowa zmiany decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki. Wstąpienie Związku do tego postępowania może przyczynić się do realizacji powołanego powyżej celu, jakim jest zapewnienie kontroli społecznej nad tym postępowaniem.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 64 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.