Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 listopada 2008 r.
II GSK 469/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Czesława Socha.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 662/07 w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 469/07, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do czasu rozstrzygnięcia przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: "czy 30-dniowy termin do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) jest terminem do doręczenia tego sprzeciwu stronie, czy też terminem, w którym sprzeciw powinien być nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego?". Powyższe zagadnienie wyłoniło się przy rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt II GSK 465/07 ze skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 665/07, oddalającego skargę R. P. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt II GPS 2/08, odmówił podjęcia uchwały wyjaśniającej powyższe zagadnienie prawne. W związku z tym, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), złożył w dniu 19 czerwca 2008 r. wniosek o podjęcie uchwały wyjaśniającej: "Czy 30-dniowy termin do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) jest terminem do doręczenia tego sprzeciwu stronie, terminem, w którym sprzeciw powinien być nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), czy też terminem o charakterze kompetencyjnym do wydania sprzeciwu przez upoważniony do tego organ administracji publicznej?".

W dniu 15 października 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, sygn. akt II GPS 4/08, o treści: "Termin 30 dni do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.), jest terminem do doręczenia sprzeciwu okręgowej radzie adwokackiej lub zainteresowanemu".

Z uwagi na powyższe, skoro ustała przyczyna zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 i art. 131 w związku z art. 193 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.