Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 lutego 2008 r.
II GSK 469/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz.

Sędziowie NSA: Joanna Kabat-Rembelska, Czesława Socha (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 662/07 w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 r. o sygnaturze VI SA/Wa 662/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę M. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. o nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów. Decyzją tą Minister Sprawiedliwości sprzeciwił się wpisowi M. M. na listę adwokatów Izby (...) dokonanemu uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w C. z dnia (...) grudnia 2006 r.

W skardze kasacyjnej M. M. zaskarżył w całości wyrok Sądu I instancji, zarzucając naruszenie prawa materialnego i procesowego. Domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji wskutek jej wydania z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. Powołując się na naruszenie prawa materialnego skarżący zarzucił naruszenie art. 69 ust. 2 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.). Powołując się na naruszenie przepisów postępowania w zakresie istotnym i mającym istotny wpływ na wynik sprawy zarzucił uchybienie art. 106 § 5, art. 133 § 1 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), art. 7, art. 77, art. 80, art. 156 § 1 pkt 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 233 i art. 244 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199 ze zm.).

W piśmie procesowym z dnia 7 stycznia 2008 r. pełnomocnik M. M. uzupełnił uzasadnienie podniesionego w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia art. 69 ust. 2 Prawa o adwokaturze podnosząc, że sprzeciw został przez Ministra Sprawiedliwości wniesiony po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w powyższym przepisie. Podał, że uchwała o wpisie M. M. na listę adwokatów została doręczona Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 10 stycznia 2007 r. Natomiast sprzeciw Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r. został skarżącemu doręczony w dniu 14 lutego 2007 r.

Na rozprawie w dniu 27 lutego 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie o sygn. akt II GSK 465/07 ze skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 665/07, w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2007 r., nr (...), w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę adwokatów Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt II GSK 465/07, przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy 30-dniowy termin do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) jest terminem do doręczenia tego sprzeciwu stronie, czy też terminem, w którym sprzeciw powinien być nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego?".

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Skoro przedstawiony składowi siedmiu sędziów NSA w postanowieniu z dnia 27 lutego 2008 r. o sygn. akt II GSK 465/07 problem wystąpił również w niniejszej sprawie, to zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpatrzenie powyższego zagadnienia prawnego stanowi w niniejszym postępowaniu zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na wynik przedmiotowej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.