II GSK 3568/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1969057

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2016 r. II GSK 3568/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Jyż.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku F. Spółki z o.o. w W. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej F. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 2 września 2015 r. sygn. akt I SA/Bk 125/15 w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. oddalił skargę F. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) października 2014 r. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

W wywiedzionej od tego wyroku skardze kasacyjnej, spółka F. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), Sąd, przed którym toczy się postępowanie kontrolujące akt lub czynność organu administracji publicznej jest uprawniony do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w całości lub w części, jeżeli w stosunku do strony - wnioskodawcy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warunkiem zastosowania w stosunku do wnioskodawcy ochrony tymczasowej wynikającej z powołanego przepisu jest wykazanie przez stronę, że w związku z wykonaniem decyzji lub aktu administracji publicznej zachodzić będzie niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody bądź jej wykonanie spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Nie ulega wątpliwości, że w omawianym przepisie chodzi o skutki o charakterze potencjalnym. Nie jest wymagane, żeby one rzeczywiście wystąpiły. Przepis art. 61 § 3 zd. 1 in fine p.p.s.a. wymaga jedynie zagrożenia ich wystąpienia - "zachodzi niebezpieczeństwo", czyli można się ich spodziewać na podstawie racjonalnej oceny zakresu, zasad i tytułu wykonania aktu lub czynności w czasie zawisłości sprawy w sądzie administracyjnym (por. J. Borkowski, Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym, "Monitor Prawniczy", 2006 r., nr 14, s. 677).

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając wniosek skarżącej spółki, w pełni podziela przywołany pogląd, który był również podstawą powołanego w uzasadnieniu wniosku postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 341/12, którym wstrzymano wykonanie decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Zauważyć należy, że przytoczone motywy wniosku o udzielenie stronie ochrony tymczasowej w sprawie rozpoznanej przez NSA postanowieniem z dnia 13 marca 2012 r. są niemal zbieżne z motywami, jakie przytoczył autor wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Celnej w B. w tej sprawie. Podobieństwo polegające na wskazaniu w rozpoznawanym wniosku, jako potencjalnych niekorzystnych skutków wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia organu administracji, spełniających przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a., znacznych trudności logistycznych związanych z likwidacją punktów gier - znacznie utrudnionymi, z uwagi na ilość punktów gier i formalnościami z tym związanymi, procedurami reaktywacyjnymi działalności w przypadku ewentualnego korzystnego orzeczenia sprawy oraz możliwymi do wystąpienia następstwami natury cywilistycznej związanej z możliwymi roszczeniami podmiotów władających lokalami, w których usytuowane były punkty gier nie dają uzasadnionej podstawy do uwzględnienia żądania strony wstrzymania wykonania decyzji cofającej zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa podlaskiego.

Odmiennie, jak w sprawie o sygnaturze II GSK 341/12 gdzie podano, że wniosek odnosi się do 157 punktów gier, autor wniosku, pomimo, że decyzja cofająca zezwolenie dotyczyła terenu województwa podlaskiego, nie wskazał jaka faktyczna ilość punktów gier podlegać będzie likwidacji. W motywach uzasadnienia wniosku skarżąca, używając w stosunku do punktów gier liczby mnogiej sugerującej ich większą od jednego liczbę, nie przedstawiła dokładnej ilości punktów objętych decyzją, a więc co do których zezwolenie zostało cofnięte.

Ten brak w istotny sposób wpływa na możliwość oceny wystąpienia w stosunku do strony obu przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., na których oparty został wniosek, w aspekcie powołanych, możliwych do wystąpienia następstw wykonania objętej skargą decyzji. Nie sposób bowiem ocenić, przy braku konkretnych danych - ile punktów podlegać będzie likwidacji, zakresu negatywnych następstw dla spółki związanych z koniecznością przemieszczenia automatów ze wszystkich punktów gier na terenie województwa podlaskiego, skali trudności przy ewentualnej próbie reaktywacji tych punktów w przypadku pozytywnego dla strony zakończenia sprawy czy choćby podnoszonych potencjalnych następstw natury cywilnoprawnej i związanych z nimi zobowiązań finansowych.

Wskazany, istotny, brak powoduje, że nie było podstaw do uwzględnienia wniosku spółki, wobec czego Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.