II GSK 3368/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2780726

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2020 r. II GSK 3368/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Czarnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w O od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 416/15 w sprawie ze skargi G Sp. z o.o. w W na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier bez wymaganego zezwolenia postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w O od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 września 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 416/15 w sprawie ze skargi tej spółki na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier bez wymaganego zezwolenia.

W podstawie prawnej postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny podał art. 124 § 1 pkt 2 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej: p.p.s.a. W motywach wskazano, że zmarł jedyny członek zarządu spółki, co zostało potwierdzone odpisem skróconym aktu zgonu. Z chwilą śmierci jedynego członka zarządu spółki skarżącej kasacyjnie, zarząd utracił możliwość działania, zatem spełniona została obligatoryjna przesłanka zawieszenia postępowania.

Pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. pełnomocnik spółki poinformował, że spółka została postawiona w stan likwidacji oraz że powołano likwidatora spółki. Do pisma załączono odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 7 października 2019 r. sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 59044/19/590, z którego wynika, że skarżąca spółka została rozwiązana i ustanowiono likwidatora tej spółki.

W związku z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie stosownie do art. 128 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.