Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722642

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 września 2019 r.
II GSK 3278/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sędziowie: NSA Krystyna Anna Stec, del. WSA Tomasz Smoleń (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej sprawy ze skargi kasacyjnej G. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1091/16 w sprawie ze skargi G. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2) zwrócić G.

G. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis od skargi kasacyjnej uiszczony w wysokości 540 zł (pięćset czterdzieści złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 13 czerwca 2017 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 1091/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej zwany "WSA"), działając na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej zwanej "p.p.s.a."), oddalił skargę G. G. (dalej zwanego "Skarżącym") na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z (...) października 2016 r. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Skarżący złożył skargę kasacyjną od całości wyroku WSA. Od skargi kasacyjnej został uiszczony wpis sądowy w wysokości 540 zł.

W piśmie z 28 sierpnia 2019 r. pełnomocnik Skarżącego oświadczył, że cofa skargę kasacyjną od powyższego wyroku WSA. Wniósł o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją cofnąć (art. 60 w zw. z art. 193 p.p.s.a.). Podkreślić należy, że Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, co oznacza, że wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej. Natomiast na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd ma obowiązek zwrócić stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje wydaniem przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.