II GSK 298/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2564032

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2018 r. II GSK 298/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dorota Dąbek (spr.).

Sędziowie: NSA Gabriela Jyż, del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 października 2016 r. sygn. akt III SA/Lu 313/16 w sprawie ze skargi "A." S.A. w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w A. z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w A. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1590 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w A. (dawniej: Dyrektor Izby Celnej w A.) pismem z dnia (...) października 2018 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 20 października 2016 r., sygn. akt III SA/Lu 313/16.

Naczelny Sąd Administracyjny, uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.