II GSK 2807/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2772500

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 r. II GSK 2807/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie dotyczące zwrotu kosztów w sprawie ze skargi kasacyjnej "P." Sp. z o.o. z siedzibą w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 2181/16 w sprawie ze skargi "P." Sp. z o.o. z siedzibą w T. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt II GSK 2807/17 oddalił skargę kasacyjną "P." Sp. z o.o. z siedzibą w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 2181/16 w sprawie ze skargi ww. spółki na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) kwietnia 2016 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. pełnomocnik uczestnika postępowania - B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o uzupełnienie powyższego wyroku o rozstrzygnięcie dotyczące zwrotu kosztów zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jako pozbawiony uzasadnionych podstaw podlegał oddaleniu.

Podkreślić należy, że do zwrotu kosztów w postępowaniu administracyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 - dalej: p.p.s.a.). Z treści art. 203 i 204 tej ustawy wynika, że obowiązek zwrotu kosztów (odpowiednio w sytuacji uwzględnienia i oddalenia skargi kasacyjnej) dotyczy kosztów poniesionych przez organ lub skarżącego.

W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stroną wnoszącą skargę kasacyjną była "P." Sp. z o.o. z siedzibą w T., natomiast B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. pełniła w postępowaniu kasacyjnym rolę uczestnika postępowania, któremu, zgodnie z przepisami p.p.s.a. zwrot kosztów postępowania nie przysługuje (por. postanowienia NSA z dnia: 24 lipca 2013 r., sygn. akt II GSK 257/12; 5 grudnia 2012 r. sygn. akt II GSK 887/12).

Jak wynika z interpretacji przepisów p.p.s.a. dotyczących zwrotu kosztów postępowania jedynym podmiotem, od którego Sąd I instancji może zasądzić koszty postępowania, jest organ. Nie może być nim skarżący w razie oddalenia skargi, ani też inny uczestnik postępowania w razie uwzględnienia lub oddalenia skargi. W postępowaniu przed Sądem II instancji ustawodawca wprowadził zasadę finansowej odpowiedzialności za wynik postępowania. W przypadku oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną jest obowiązana zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez organ - jeżeli skargą kasacyjną zaskarżono wyrok Sądu I instancji oddalający skargę lub skarżącego - jeżeli skargą kasacyjną zaskarżono wyrok Sądu I instancji uwzględniający skargę (art. 204 p.p.s.a.).

W tym miejscu należy podkreślić, że zwrot kosztów postępowania jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy wynika to wprost z przepisu, a we wszystkich innych sytuacjach obowiązuje zasada ponoszenia kosztów postępowania. Wszelka nadinterpretacja tej zasady poprzez stosowanie wykładni celowościowej jest niedopuszczalna (vide: B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2009).

W związku z brakiem ustawowych regulacji pozwalających na zasądzenie na rzecz uczestnika postępowania zwrotu kosztów, wniosek pełnomocnika B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. o uzupełnienie wyroku w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania sądowego, jako nieznajdujący oparcia w przepisach obowiązującego prawa, należało oddalić.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

--3

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.