Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449165

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 lutego 2014 r.
II GSK 2486/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 737/13 w sprawie ze skargi J. K. na pismo Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2013 r. Nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia:

1)

pozostawić skargę kasacyjną bez rozpatrzenia;

2)

zwrócić J. K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z 24 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 737/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. oddalił skargę J.K. na pismo Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2013 r. nr... w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pt. "Wykorzystywanie zasobów geotermalnych Sz. P. do produkcji energii cieplnej przez przedsiębiorstwo T. J. K." złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)". Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii.

J. K. wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego. Pismo zawierające skargę kasacyjną skarżący złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 4 grudnia 2013 r. Wpis sądowy od skargi kasacyjnej uiszczono w dniu 20 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Stosownie do treści art. 30d ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio art. 30c ust. 5 tej ustawy, który zawiera regulację prawną dotyczącą trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepis ten stanowi, że wniesienie skargi po terminie 14 dni (pkt 1), skargi niekompletnej (pkt 2) lub bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie określonym w ust. 2 tego przepisu (pkt 3) powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

W rozpoznawanej sprawie J. K. wniósł 4 grudnia 2013 r. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. zachowując 14 dniowy termin określony w art. 30d ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dla tego środka zaskarżenia. Wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł uiszczono w dniu 20 grudnia 2013 r. co oznacza, że skarżący nie uregulował wymaganego wpisu w dniu wnoszenia wspomnianego środka zaskarżenia lecz po jego upływie. Z treści art. 30c ust. 5 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika, że warunkiem nadania skardze biegu w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest m.in. opłacenie skargi w terminie określonym w art. 30c ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strona wnosząca skargę powinna zgodnie z tym przepisem uiścić wpis sądowy w terminie przewidzianym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (14 dni od daty doręczenia informacji właściwej instytucji zarządzającej o wyniku rozpatrzenia protestu). W związku z tym, że art. 30c ust. 5 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma, odpowiednie zastosowanie do skargi kasacyjnej wpis sądowy w przypadku tego środka zaskarżenia należy uiścić w terminie przewidzianym w ustawie do wniesienia skargi kasacyjnej czyli w ciągu 14 dni od daty doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem. W rozpoznawanej sprawie skarżący uregulował wymagany wpis z uchybieniem terminu (16 dni po wniesieniu skargi kasacyjnej), czym wypełnił przesłankę zawartą w art. 30c ust. 5 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowiącą podstawę do pozostawienia skargi kasacyjnej bez rozpatrzenia.

Mając to na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 30c ust. 5 pkt 3 w związku z art. 30d ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju orzekł o pozostawieniu skargi kasacyjnej bez rozpatrzenia. O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.