Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398049

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 listopada 2013 r.
II GSK 2145/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. C. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 531/13 w sprawie ze skargi J. C. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 8 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. C. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Sąd I instancji podał, że J. C. (dalej: skarżący) został pismem z (...) lipca 2013 r. wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało odebrane w dniu 15 lipca 2013 r., a więc termin upłynął 22 lipca 2013 r.

WSA odrzucając skargę skarżącego powołał treść art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.) a następnie podał, że z akt sprawy bezspornie wynika, że do dnia upływu ustawowego terminu (22 lipca 2013 r.) skarżący nie uiścił należnego od skargi wpisu, co skutkuje odrzuceniem skargi.

J. C. złożył skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie, wnosząc o jego uchylenie. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania a to: art. 220 § 1 i § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. przez ich niewłaściwe zastosowanie.

W uzasadnieniu skarżący podał, że Sąd właściwie ustalił, iż wezwanie zostało doręczone w dniu 15 lipca 2013 r., a termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 22 lipca 2013 r. WSA niezgodnie ze stanem faktycznym przyjął jednak, iż skarżący uiścił wpis sądowy w dniu 23 lipca 2013 r., gdyż skarżący uiścił wpis w dniu 22 lipca 2013 r. czyli w ostatnim dniu ustawowego terminu. Do wniesionej skargi kasacyjnej skarżący załączył dokument: "Potwierdzenie wykonania operacji" Banku Spółdzielczego w C.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy ustaleniu terminu dokonania opłat za pomocą przelewu istotna jest data złożenia dyspozycji, jego zaś realizacja ma znaczenie drugorzędne. Stanowisko to wynika z ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym za datę uiszczenia opłaty sądowej dokonanej za pomocą przelewu, uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający posiada rachunek, pod warunkiem, że na rachunku tym znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych, niezbędnych do realizacji zlecenia. Okoliczność, kiedy bank wykonuje polecenie przelewu ma znaczenie drugorzędne (v. postanowienie z dnia 27 stycznia 1969 r., sygn. akt I PZ 76/68, OSNCP 1969, Nr 9, poz. 167; uchwała z dnia 16 grudnia 1983 r., sygn. akt III PZP 47/83, OSNC 1984, Nr 7, poz. 110; postanowienie z dnia 30 listopada 2000 r., sygn. akt I CZ 11/00, nie publ.; postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. akt V CZ 127/03, które dotyczy bezpośrednio poleceń przelewów złożonych przy pomocy Internetu).

Należy podkreślić, że polecenie przelewu jest oświadczeniem woli (w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego (k.c.)) skierowanym do banku, w którym zlecający prowadzi rachunek. Zgodnie z zasadą swobodnej formy oświadczeń woli wyrażonej w art. 60 k.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Aby polecenie przelewu było skuteczne i rodziło skutki prawne, koniecznym jest by zostało ono przez bank przyjęte. Ponadto w momencie złożenia zlecenia na rachunku zlecającego powinny znajdować się środki pieniężne niezbędne do jego realizacji. W wyniku noweli z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 408) Kodeksu cywilnego, która weszła w życie z dniem 25 listopada 2003 r., uregulowano kwestie związane z obrotem prawnym dokonywanym za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w tym m.in. termin złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej. W myśl art. 61 § 2 k.c. oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Mając na uwadze powyższy przepis, należy uznać, że dniem w którym uiszczono wpis sądowy za pomocą elektronicznego środka komunikacji jest dzień, w którym polecenie przelewu wprowadzone zostało do urządzenia nadawczego, w taki sposób, żeby bank mógł zapoznać się z jego treścią (nie zapominając o fakcie, że na rachunku bankowym zlecającego powinny znajdować się środki pozwalające na realizację przelewu).

W powyższym kontekście należy odnieść się do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego.

Z załączonego dokumentu - wydruku z banku zatytułowanego "Potwierdzenie wykonania operacji" wynika, że polecenie przelewu tytułem wpisu sądowego od skargi sygn. akt VII SA/Wa 531/13, zostało wydane przez skarżącego w dniu 22 lipca 2013 r. (data nadania). Należy także przyjąć, że na rachunku bankowym skarżącego istniały środki na realizację zleconego przelewu, gdyż kwota ta ostatecznie wpłynęła na rachunek bankowy sądu (k. 34). Mając te okoliczności na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wpis od skargi został uiszczony w zakreślonym przez Sąd I instancji terminie.

Wobec powyższego podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 220 § 3 p.p.s.a. zasługiwał na uwzględnienie i dlatego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.