Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449163

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 marca 2014 r.
II GSK 2081/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 2081/12 oddalającym skargę kasacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr (...) w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 1006/12 w sprawie ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr (...) w B. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia: sprostować z urzędu w punkcie czwartym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 2081/12 niedokładność przez dopisanie po słowach "poleca zwrócić" słów "ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie"

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, a zatem przepis ten daje sądowi możliwość poprawienia błędów wynikłych przy sporządzaniu pisemnej wersji orzeczenia, które na rozprawie ogłaszane jest ustnie wraz z zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że przy sporządzaniu komputerowego tekstu wyroku, błędnie wpisano w punkcie 4 (czwartym) tenoru sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r., II GSK 2081/12, po słowach "poleca zwrócić" słowa "ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie". Zwrot "ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" stanowi zwartą całość, i to ów zwrot miał na uwadze od początku Naczelny Sąd Administracyjny.

Dla przywrócenia zgodności między rzeczywistą wolą i wiedzą Sądu, a ich wyrażeniem na piśmie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.