Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679199

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
II GSK 2063/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 913/12 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 lutego 2014 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 913/12 w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) kwietnia 2012 r. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie, w związku ze skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego, opatrzonym sygnaturą akt K 31/13, wnioskiem o zbadanie zgodności m.in. § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie (Dz. U. Nr 76, poz. 671 z późn. zm.) z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w zw. z art. 9 Konstytucji RP.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał bowiem, że wynik postępowania zależy od rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności zaskarżonych przepisów z Konstytucją RP i dlatego orzekł na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 17 marca 2015 r., orzekł w przedmiocie wniosku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zawieszone postępowanie podlega podjęciu.

Stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. sąd podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

Mając na uwadze, że w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 17 marca 2015 r., sygn. akt K 31/13 przestała istnieć przesłanka zawieszenia postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.