Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449159

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 lutego 2014 r.
II GSK 1942/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Zielińska (spr.).

Sędziowie: NSA Maria Jagielska, del. WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 442/12 w sprawie ze skargi A. O. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 14-17 czerwca 2011 r. z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić A. O. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis od skargi kasacyjnej uiszczony w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 21 lutego 2014 r. pełnomocnik A. O. oświadczył, że cofa skargę kasacyjną w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.