Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449156

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II GSK 188/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zajda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A. sp. z o.o. w D. P. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A. sp. z o.o. w D. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 17 października 2013 r.; sygn. akt III SA/Po 727/13 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A. sp. z o.o. w D. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2013 r.; nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt. III SA/Po 727/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. oddalił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego A. spółki z o.o. w D. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2013 r., w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, na podstawie art. 193 w zw. z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), podnosząc, że wykonanie decyzji doprowadzi do niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z wyjątkowo lakonicznego wniosku strony nie wynika, aby skarżąca spełniała przesłanki uzasadniające przyznanie ochrony tymczasowej. Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie jest wystarczające samo gołosłowne stwierdzenie strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do skonkretyzowanych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne. Na stronie wnioskującej ciąży obowiązek wykazania, na czym ma polegać szkoda, ewentualnie jakie trudne do odwrócenia skutki mogą nastąpić w wyniku wykonania zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.