Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398035

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 października 2013 r.
II GSK 1840/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia (...) sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Op 320/13 w sprawie ze skargi Zespołu Opieki Zdrowotnej w N. na rozstrzygnięcie protestu Zarządu Województwa O. z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia:

1.

pozostawić skargę kasacyjną bez rozpatrzenia;

2.

zwrócić Zespołowi Opieki Zdrowotnej w N. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. wyrokiem z 12 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Op 320/13 oddalił skargę Zespołu Opieki Zdrowotnej w N. na rozstrzygnięcie protestu przez Zarządu Województwa O. z dnia 27 czerwca 2013 r. nr (...)

Jak wynika z akt sprawy, odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 26 sierpnia 2013 r. Pełnomocnik skarżącej w dniu 9 września 2013 r. (data stempla pocztowego, k. 99 akt sądowych) wniósł za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. skargę kasacyjną od powyższego wyroku, która wpłynęła do WSA w O. w dniu 12 września 2013 r. a którą Sąd pierwszej instancji przekazał Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w dniu 13 września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna - jako wniesiona po upływie ustawowego terminu - podlegała pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm., dalej: u.z.p.p.r.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.

Stosownie zaś do art. 30d ust. 1 u.z.p.p.r. wnioskodawca lub właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z kolei w myśl art. 30d ust. 2 u.z.p.p.r. do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio art. 30c ust. 5 tej ustawy, zgodnie z którym wniesienie skargi: po terminie wskazanym w ust. 2 (tekst jedn.: 14 dni), skargi niekompletnej, bądź bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie określonym w ust. 2 tego przepisu powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych oraz stanowiskiem doktryny, w przypadku wniesienia skargi za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd ten powinien przekazać ją do NSA, a o zachowaniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej decyduje wówczas data jej nadania przez Sąd I instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. postanowienie NSA z 30 marca 2011 r., II GSK 159/11)

W rozpoznawanej sprawie skargę kasacyjną wniósł pełnomocnik skarżącej radca prawny w dniu 9 września za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. Skarga kasacyjna wpłynęła do WSA 12 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. w trybie natychmiastowym bo 13 września 2013 r. przekazał powyższą skargę kasacyjną do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

W związku z powyższym, skargę kasacyjną jako wniesioną po upływie terminu zgodnie z art. 30c ust. 5 pkt 2 w związku z art. 30d ust. 2 zd. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, należy pozostawić bez rozpoznania.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 30d ust. 1 w zw. z art. 30c ust. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, orzekł jak w sentencji.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w związku z art. 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.