Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398034

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 października 2013 r.
II GSK 1839/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dolnośląskiej Izby Rolniczej we W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia (...) czerwca 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1168/13 w sprawie ze skargi Dolnośląskiej Izby Rolniczej we W. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2013 r., Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w W., po rozpoznaniu skargi Dolnośląskiej Izby Rolniczej na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) lutego w przedmiocie określenia zwrotu dofinansowania, odrzucił skargę oraz zwrócił Dolnośląskiej Izbie Rolniczej ze środków budżetowych WSA w W. 1.500 zł wniesione z tytułu uiszczenia wpisu od skargi i wpisane do rejestru opłat sądowych pod pozycją 15016 w dniu 31 maja 2013 r.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarga podlegała odrzuceniu z powodu wniesienia jej z przekroczeniem 30 dniowego terminu, wynikającego z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.).

Jak wynika z akt administracyjnych zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 8 lutego 2013 r., a więc termin do wniesienia skargi upłyną w dniu 11 marca 2013 r. Skarga na ww. decyzję wpłynęła do Sądu w dniu 25 marca, a więc po upływie 30 dniowego terminu do jej wniesienia.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł pełnomocnik skarżącej, zarzucając naruszenie art. 111 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: k.p.a.), poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji odrzucenie skargi, domagał się jego uchylenia i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, albowiem zarzut w niej podniesiony okazał się uzasadniony.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a. - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z kolei zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.p.a. strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W przypadkach tych termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi (art. 111 § 2 k.p.a.).

Zgłoszenie żądania uzupełnienia decyzji przesuwa początek liczenia terminu wniesienia odwołania, skargi czy też powództwa do sądu powszechnego na dzień doręczenia stronie odpowiedzi (decyzji uzupełniającej albo postanowienia o odmowie uzupełnienia art. 111 § 2 k.p.a.).

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że skarżąca po otrzymaniu decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2013 r. złożyła do organu wniosek, z żądaniem uzupełnienia decyzji, powołując się przy tym na art. 111 § 1 k.p.a.

Postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r., doręczonym stronie skarżącej w dniu 8 marca 2013 r., Minister Rozwoju Regionalnego uzupełnił rozstrzygnięcie wyżej wymienionej decyzji, poprzez dodanie w osnowie decyzji zdania " W pozostałej części decyzję organu I instancji utrzymuję w mocy."

W związku z tym, termin do wniesienia skargi od decyzji z dnia 4 lutego 2013 r. powinien być liczony od dnia doręczenia postanowienia o uzupełnieniu decyzji, tj. od 8 marca 2013 r.

Termin do wniesienia skargi, mając na uwadze powyższe, mijał 8 kwietnia 2013 r., a nie 11 marca 2013 r., tak jak błędnie uznał to Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. Skarga została wniesiona do Sądu I instancji 25 marca 2013 r. czyli z zachowaniem 30 dniowego terminu wynikającego z art. 53 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 185 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Na marginesie należy zauważyć, iż w związku z art. 203 oraz art. 204 p.p.s.a. koszty przysługują stronie w przypadku gdy skarga kasacyjna wniesiona została jedynie od wyroku sądu I instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.