Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703771

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
II GSK 176/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu z urzędu w dniu 6 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2019 r. sygn. akt II GSK 176/17 w sprawie ze skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 listopada 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 239/16 w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2019 r. o sygn. akt II GSK 176/17 w ten sposób, że w punkcie drugim rozstrzygnięcia w miejsce "Gdyni" wpisać "Gdańsku".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 lipca 2019 r. (sygn. akt II GSK 176/17) wadliwie określono siedzibę organu administracji publicznej, na którego rzecz zasądzono zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Przed wydaniem wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny doszło do zniesienia organu w postaci Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, a jego zadania w postępowaniu sądowoadministracyjnym przejął właściwy dyrektor izby administracji skarbowej (zob. art. 206 ust. 4 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.). Z Lp. 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393) wynika, że właściwy dla województwa pomorskiego jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, który ma siedzibę w Gdańsku, a nie w Gdyni. Powyższa oczywista omyłka wymagała sprostowania.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) postanowił, jak w sentencji.

PG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.