Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723413

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 września 2019 r.
II GSK 1652/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dorota Dąbek.

Sędziowie: NSA Mirosław Trzecki (spr.), del. WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J.F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Po 497/16 w sprawie ze skargi J.F. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić J.F. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 540 (pięćset czterdzieści) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik J.F. pismem z (...) września 2019 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 497/16.

Naczelny Sąd Administracyjny, uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.