Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1579357

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 czerwca 2014 r.
II GSK 1486/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku J. C. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej J. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1728/12 w sprawie ze skargi J. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 28 marca 2013 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1728/12 oddalił skargę J. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2012 r., nr (...) o cofnięciu licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia.

J. C. skargą kasacyjną zaskarżył wskazany wyrok w całości. Wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w W. oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Komendant Główny Policji wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Wnioskiem z dnia (...) kwietnia 2012 r. J. C. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2012 r. Argumentował, że utrata pracy wywołana cofnięciem licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia spowoduje dla jego rodziny znaczną skodę. Ma na utrzymaniu czworo uczących się dzieci, które nie mają dochodów oraz żonę osiągającą bardzo niskie wynagrodzenie za pracę. W sytuacji gdy straci pracę, tylko dochody żony nie wystarczą na utrzymanie rodziny. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie posiada kwalifikacji zawodowych, które umożliwiłby mu podjęcie innej pracy niż pracownik ochrony fizycznej, więc wykonanie decyzji spowoduje zarówno znaczną szkodę, jak i trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 tego przepisu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...).

Jak zatem wynika z treści cytowanego przepisu przesłankami do wstrzymania wykonania decyzji przez sąd są niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przy czym zaznaczyć należy, iż szkoda nie musi mieć charakteru materialnego, natomiast trudne do odwrócenia skutki to skutki faktyczne lub prawne, które raz zaistniałe spowodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po długim czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

W ocenie NSA w sytuacji wykonania decyzji cofającej licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia J. C. natychmiast straci pracę, a więc on sam, jak i jego rodzina zostaną pozbawieni poważniej części środków do życia. Twierdzenie to jest prawdopodobne, ponieważ istotnie, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w małej wsi występuje znaczne bezrobocie, a w dobie powszechnego kryzysu gospodarczego rynek pracy jest hermetyczny, przez co istnieją obiektywne, znaczne trudności w znalezieniu zatrudnienia. Zważyć także trzeba, że pozbawienie skarżącego źródła dochodu przy nieznacznych dochodach z pracy żony i czwórce dzieci może spowodować poważne, a zarazem trudne do odwrócenia pogorszenie sytuacji życiowej całej rodziny.

Oznacza to, że wnioskodawca uprawdopodobnił wystąpienie obu przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy NSA na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.