Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2756812

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
II GSK 1461/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi R.A. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2017 r. sygn. akt II GSK 3604/15 w sprawie ze skargi kasacyjnej R.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 440/15 w sprawie ze skargi R.A. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 października 2017 r. sygn. akt II GSK 3604/15 oddalił skargę kasacyjną R.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 440/15, oddalającego jego skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

R.A. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego wskazanym wyżej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą własnoręcznie podpisał.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania podlegała odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 276 zd. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio art. 175 p.p.s.a. Oznacza to, że w myśl stosowanego odpowiednio art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga o wznowienie postępowania powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2, § 2a i 3. Przepis ten wyłącza sporządzenie tego typu skargi osobiście przez stronę, która nie jest jednocześnie jedną z osób wymienionych w art. 175 § 2, § 2a i 3 p.p.s.a. Zwolnione z tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego, czyli uprawnione do osobistego sporządzenia skargi o wznowienie postępowania, są więc jedynie osoby posiadające ustawowo określone kwalifikacje prawnicze, wymienione w art. 175 § 2 p.p.s.a. Są to: sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, profesorowie lub doktorzy habilitowani nauk prawnych, będący stronami, ich przedstawicielami lub pełnomocnikami, albo też wnoszący taką skargę prokuratorzy, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Od dnia 14 lipca 2017 r. przymusu adwokacko-radcowskiego nie stosuje się także, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej RP i wówczas gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP. Należy pamiętać, że skargę o wznowienie postępowania mogą sporządzić również doradcy podatkowi (w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami lub rzecznicy patentowi (w sprawach własności przemysłowej), co wynika ze stosowanego odpowiednio art. 175 § 3 p.p.s.a.

Powyższe prowadzi do wniosku, że skarga o wznowienie postępowania powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, pod rygorem jej odrzucenia. W judykaturze i doktrynie przyjmuje się, że niedopełnienie tego obowiązku jest brakiem nieusuwalnym skargi o wznowienie postępowania, który powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 i art. 276 p.p.s.a. (por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 1301-1302, Teza 6 do art. 276 i powołane tam orzecznictwo; np. postanowienie NSA z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt I OSK 1782/15, dostępne w Internecie w CBOSA).

W niniejszej sprawie skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2017 r., II GSK 3604/15 sporządził osobiście R.A., co oznacza, że nie został spełniony ustawowy wymóg wynikający z art. 276 w związku z art. 175 p.p.s.a. R.A. nie należy do kręgu osób wymienionych, w tej sprawie w art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a., zatem nie można go uznać za podmiot uprawniony do sporządzenia skargi o wznowienie postępowania.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 i art. 276 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.