Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549155

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 października 2014 r.
II GSK 1321/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2295/12 w sprawie ze skargi Zespołu Opieki Zdrowotnej Ł. w Ł. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 września 2014 r. pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2295/12.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.