Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1558494

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 listopada 2013 r.
II GSK 1164/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Przegalińska.

Sędziowie NSA: Hanna Kamińska (sprawozdawca), Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Rozwoju Regionalnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2012 r. sygn. akt V SA/Wa 2361/11 w sprawie ze skargi "F." Spółki z o.o. w (...) na decyzję Minister Rozwoju Regionalnego z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

1.

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie;

2.

zasądza od "F." Spółki z o.o. w (...) na rzecz Ministra Rozwoju Regionalnego kwotę 6786 (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.