II GSK 1116/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509840

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r. II GSK 1116/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej (...) od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 2088/17 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2088/17, orzekając w punkcie 1. na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), odrzucił skargę (...) (dalej: strona, skarżąca) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a w punkcie 2. na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł o zwrocie skarżącej uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Wyjaśniając motywy podjętego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił w dniu 27 czerwca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa (...). Następnie w dniu 30 czerwca 2017 r., na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm. - dalej: ustawa o świadczeniach lub u.ś.o.z.) - została ogłoszona zmiana przedmiotowego wykazu.

Pismem z dnia 29 czerwca 2017 r. skarżąca, na podstawie art. 95n ust. 5 ustawy o świadczeniach wniosła protest w związku z niezakwalifikowaniem do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia świadczeniodawców.

Decyzją z dnia (...) lipca 2017 r. Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - działając na podstawie art. 95n ust. 7 ustawy o świadczeniach, odmówił uwzględnienia protestu wniesionego przez skarżącą.

Działając na podstawie art. 95n ust. 8 ustawy o świadczeniach skarżąca pismem z dnia 18 lipca 2017 r. złożyła odwołanie od ww. decyzji Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) lipca 2017 r., wydaną na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 95n ust. 9 pkt 1 oraz art. 95n ust. 16 pkt 2 ustawy o świadczeniach - Prezes NFZ utrzymał w mocy powyższą decyzję.

WSA stwierdził, że Prezes NFZ oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ mogą pełnić funkcje organów administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, jednak rozstrzygnięcia wydane przez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ lub przez Prezesa NFZ mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego wówczas, gdy ustawa wyraźnie tak wskazuje. W ocenie Sądu I instancji, w ustawie o świadczeniach brak jest przepisu, który regulowałby uprawnienie do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na wydane, na podstawie art. 95n ust. 9 u.ś.o.z., rozstrzygnięcie Prezesa NFZ w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz niewłaściwego wskazania zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczania. Także w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844) nie wskazano na możliwość zaskarżenia ww. decyzji do sądu administracyjnego. Tym samym, w ocenie Sądu, wolą ustawodawcy było wprowadzenie dwuinstancyjnego trybu rozpoznawania protestów, bez możliwości zaskarżenia ostatecznego rozstrzygnięcia Prezesa NFZ do sądu administracyjnego. Sąd podkreślił, że samo oznaczenie rozstrzygnięcia jako "decyzja" oraz uregulowanie w przepisach ustawy o świadczeniach dwuinstancyjnego trybu postępowania w sprawie protestów, nie kreuje dla stron uprawnienia do wniesienia skargi, a pouczenie o prawie do wniesienie skargi nie ma umocowania w obowiązujących przepisach. Z uwagi na powyższe, WSA uznał skargę strony za niedopuszczalną i odrzucił ją, jako wniesioną na rozstrzygnięcie nieobjęte kontrolą sądu administracyjnego.

Skargą kasacyjną strona domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, a także zasądzenia kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 1 i 3 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. i art. 102 ust. 5 pkt 24 oraz art. 95n ust. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, polegające na błędnym przyjęciu, że decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr (...) z dnia (...) lipca 2017 r. w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu wobec niezakwalifikowania do systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie nosi znamion decyzji administracyjnej oraz że podstawa do zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego musiałaby wynikać wprost z przepisów ustawy o świadczeniach i w konsekwencji przyjęcie, że skarga do sądu administracyjnego na taką decyzję jest niedopuszczalna, podczas gdy ww. decyzja stanowi przejaw woli organu administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, wydana została na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, ma charakter władczy i zewnętrzny, rozstrzygający sprawę konkretnie określonej osoby prawnej w postępowaniu unormowanym przez przepisy proceduralne, a więc jest decyzją w znaczeniu materialnym, w konsekwencji więc podstawą jej zaskarżenia do sądu administracyjnego są przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, żaden zaś przepis innej ustawy nie wyłącza możliwości zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego, wobec czego decyzja taka podlega kognicji sądu administracyjnego, odrzucenie skargi przez WS A nie było więc zasadne.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej strona przedstawiła argumenty na poparcie podniesionych zarzutów.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega uwzględnieniu.

Skarżonym kasacyjnie postanowieniem Sąd I instancji uznał, że od wydanego, na podstawie art. 95n ust. 9 pkt 1 w zw. z art. 95n ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach, rozstrzygnięcia Prezesa NFZ skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje. W ocenie WSA, Prezes NFZ jest "jedynie organem Narodowego Funduszu Zdrowia", nie zaś organem administracji publicznej, zatem jeśli w ustawie o świadczeniach brak jest przepisu stanowiącego o prawie do skargi od rozstrzygnięcia w przedmiocie protestu, o którym mowa w art. 95n ust. 5 u.ś.o.z., wniesiona skarga podlega odrzuceniu.

Skarżąca kasacyjnie, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania, zasadnie kwestionuje to stanowisko.

Przechodząc do istoty rzeczy przypomnieć należy, że przepis art. 95n ustawy o świadczeniach normuje kwestię kwalifikowania świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia wraz ze wskazaniem środków odwoławczych i określeniem zasad postępowania w tych sprawach. I tak, stosownie do art. 95n ust. 5 ustawy o świadczeniach, w przypadku niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia świadczeniodawcy przysługuje protest, do którego rozpatrzenia właściwy jest dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, wydając w terminie 7 dni decyzję na podstawie art. 95n ust. 7 pkt 1 lub pkt 2. Odwołanie od odmowy uwzględnienia protestu (art. 95n ust. 7 pkt 2) rozpatruje w ciągu 7 dni Prezes NFZ, wydając na podstawie art. 95n ust. 9 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 ustawy decyzję. Trzeba zauważyć, że stosownie do treści ust. 16 pkt 2 wskazanego artykułu, do postępowania, o którym mowa w ust. 5-10 i 12-14 nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz stwierdzenia nieważności.

Na tle przedstawionej regulacji Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzega żadnych podstaw, aby odmówić rozstrzygnięciu Prezesa NFZ przymiotu zaskarżalności do sądu administracyjnego, przy czym, w ocenie sądu kasacyjnego, rozstrzygnięcie to wykazuje wszystkie konieczne cechy decyzji administracyjnej rozumianej jako rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie, podjęte na podstawie obowiązującego przepisu prawa przez uprawniony do takiego działania organ. Warto w tym miejscu przywołać pogląd już historyczny, lecz wciąż aktualny, bo wpisany w treść obowiązującej dzisiaj i szeroko ujmującej kognicję sądów administracyjnych regulacji tj. art. 3 § 2 p.p.s.a. Jak stwierdził NSA, jeżeli w danej sprawie dochodzi do jednostronnego rozstrzygnięcia organu administracji państwowej o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawnej dla indywidualnie oznaczonego podmiotu i konkretnej sprawy, podjętego przez ten organ w sferze stosunków zewnętrznych, to rozstrzygnięcie takie odpowiada cechom decyzji administracyjnej (wyrok NSA oz. we Wrocławiu z dnia 22 września 1983 r. o sygn. akt SA/Wr 367/83, publ. ONSA z 1983 r. Nr 2, poz. 75). W ocenie sądu kasacyjnego, to wymienione wyżej elementy aktu administracyjnego określają decyzję administracyjną bez względu na to, czy wydaną w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie k.p.a., Ordynacji podatkowej lub innych przepisów. Ich zatem stwierdzenie w akcie administracyjnym powinno sugerować, że mamy do czynienia z decyzją administracyjną, nie zaś z inną czynnością, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., choć - co należy przyznać - zdecydowane rozróżnienie pomiędzy obiema grupami aktów jest niezwykle trudne (vide: J. Drachal, J. Jagielski, R. Stankiewicz, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5; Nb 7, 33 - 34, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, C.H. Beck, Warszawa 2017).

Nie można uznać za prawidłowe stanowiska Sądu I instancji, który w kontrolowanej sprawie postrzega zarówno organ administracji publicznej jak też decyzję administracyjną niemal wyłącznie z procesowej perspektywy Kodeksu postępowania administracyjnego, a rozważając kognicję sądu administracyjnego, jej wyłączenia upatruje w braku przepisu dającego takie uprawnienie.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że przesądzając w art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., iż kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, ustawodawca w żaden sposób nie zawęził rozumienia pojęcia decyzji do tych wydawanych wyłącznie w wyniku przeprowadzonego na podstawie przepisów k.p.a. postępowania administracyjnego. Tak ogólne sformułowanie przepisu art. 3 § 2 pkt 1 cyt. ustawy umożliwia objęcie kognicją sądownictwa administracyjnego każdej decyzji administracyjnej wydawanej w jednym z różnorodnych trybów opartych czy to na k.p.a., czy Ordynacji podatkowej, czy też na podstawie innej, przewidzianej przepisami szczególnymi procedury administracyjnej (vide: J. Drachal, J. Jagielski, R. Stankiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5, Nb 11 i 18, red.j.w.). Jak podkreśla się w doktrynie " (...) decyzja jako akt procesowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, a w niektórych sprawach dodatkowym wymaganiom określonym w odrębnych przepisach" {vide: J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, str. 153 (w:) System prawa administracyjnego, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010. Podsumowując tę część rozważań, podkreślić trzeba, że dla dopuszczalności zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego nie ma znaczenia, w której z obowiązujących procedur - k.p.a., Ordynacji podatkowej lub innej określonej obowiązującymi przepisami procedurze szczególnej - wydana została konkretna decyzja. Zasadnicze znaczenie ma bowiem, aby decyzja jako akt stosowania prawa wydana została w indywidualnej sprawie, w oparciu o przepis prawa powszechnie obowiązującego, przez uprawniony organ i w postępowaniu uregulowanym przepisami prawa {podobnie: R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk w: Sądowa kontrola administracji publicznej, str. 165 - 166 (w:) System prawa administracyjnego, t. 10, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.