Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1397982

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 października 2013 r.
II FZ 902/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia B. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1987/13 w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 25 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie: uchylenia w całości decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 rok i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenie postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 lipca 2013 r. B. W. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 25 czerwca 2013 r. uchylającą w całości decyzję ustalającą skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 rok i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenie organowi I instancji.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 r. podatnik został wezwany na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. i § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), do uiszczenia wpisu stałego od wniesionej skargi w wysokości 500 zł.

Od powyższego zarządzenia skarżący wniósł zażalenie żądając jego uchylenie. Uzasadniając swoje żądanie strona wskazała na naruszenie statuowanej art. 10 Konstytucji RP zasady trójpodziału władzy. W ocenie skarżącego nie może stanowić podstawy żądania wpisu od skargi nielegalna ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na wcześniejszy nielegalny i niekonstytucyjny wybór Prezydenta RP wskutek niedopełnienia warunków formalnych w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP dokonanego w 2000 r. W dalszej części uzasadnienia zażalenia strona przedstawiła argumentację na poparcie tezy o niekonstytucyjności wyboru Prezydenta RP w 2000 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że podnoszone w zażaleniu przez stronę okoliczności, mające mieć wpływ na ważność wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej nie mogą być brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu. W świetle art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.; zwanej dalej: p.u.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy innych ustaw; nie jest zatem władny badać w toku postępowania sądowoadministracyjnego kwestii warunków formalnych w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego (art. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym - Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze. zm.).

Odnosząc się natomiast do treści zaskarżonego zarządzenia uznać należy, że skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł. Stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zobowiązań podatkowych - 500 zł. Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy, należy zauważyć, że strona złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uchylającą w całości decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Sprawa, której kontroli sądowoadministracyjnej domaga się skarżący, dotyczy wiec zobowiązań podatkowych, stąd wysokość należnego wpisu powinna zostać ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 12 powołanego rozporządzenia. Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przewodniczący Wydziału miał zatem obowiązek wezwać skarżącego, aby uiścił należny wpis w ciągu siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Wobec stwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, że ustalenie skarżącemu wpisu stałego w kwocie 500 zł miało podstawę w obowiązujących przepisach prawa zażalenie jako nieuzasadnione podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.