Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1397902

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 października 2013 r.
II FZ 728/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia P. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 1186/11 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 28 października 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z 6 czerwca 2013 r., I SA/Gl 1186/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 28 października 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

W uzasadnieniu postanowienia sąd pierwszej instancji wskazał, że skarga spółki oddalona została wyrokiem ogłoszonym 20 lutego 2013 r. Wniosek skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony został przez pełnomocnika skarżącej dopiero 1 marca 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc po upływie terminu wskazanym w art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

W zażaleniu na powyższe postanowienie strona zarzuciła, że zaskarżone rozstrzygnięcie jest niesłuszne i krzywdzące dla spółki gdyż powoduje, że spółka ma ponosić konsekwencje działań pełnomocnika, które w żaden sposób nie zostały przez nią zawinione.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jak wynika z ustaleń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, które są bezsporne i znajdują potwierdzenie w aktach sprawy, sąd ogłosił wyrok w dniu 20 lutego 2013 r. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony zaś został dopiero w dniu 1 marca 2013 r., a zatem jak trafnie stwierdził sąd pierwszej instancji, z przekroczeniem siedmiodniowego terminu przewidzianego w art. 141 § 2 p.p.s.a. W takiej sytuacji wniosek ten nie mógł zostać uwzględniony. Należy również wskazać, że w niniejszej sprawie miała już miejsce ocena winy skarżącego w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, gdyż prawomocnym postanowieniem z 18 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 20 lutego 2013 r., a zażalenie na to postanowienie zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny oddalone postanowieniem z 23 maja 2013 r., II FZ 261/13.

Odnosząc się do argumentu autora zażalenia, który uważa, iż niewłaściwe postępowanie pełnomocnika spółki nie powinno skutkować negatywnymi konsekwencjami dla skarżącej, należy wskazać, że strona działająca w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika ponosi odpowiedzialność za jego działania i obciążana jest w pełni skutkami jego zaniedbań. Stanowisko to jest szeroko przyjęte w orzecznictwie, zarówno powszechnym jak i sądowoadministracyjnym. Pełnomocnik, który zgodził się reprezentować stronę, ma bowiem obowiązek działania w imieniu i na rzecz mocodawcy z równą starannością jakby działał na własną rzecz (postanowienie NSA z 10 maja 2004 r., FZ 7/04). Również w postanowieniu z 29 lipca 2004 r., FZ 110/04, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że profesjonalny pełnomocnik powinien mieć świadomość wagi terminowego dokonywania określonych czynności procesowych. "Osoba działająca przez pełnomocnika działa w taki sposób, jakby sama dokonywała czynności procesowych, tyle że przy wykorzystaniu profesjonalnej pomocy. Skarżącego natomiast obciąża odpowiedzialność związana z wyborem jednostki, której zleciła pomoc prawną, a skutki podejmowanych przez pełnomocnika działań i zaniechań obciążają mocodawcę". Także Sąd Najwyższy w postanowieniu z 30 maja 2007 r., II CSK 167/07, wskazał, iż w sytuacji gdy to pełnomocnik zaniedbał dokonania czynności procesowej, taki błąd procesowy pełnomocnika obciąża stronę. Stąd też argumentacja zażalenia w tym zakresie również nie zasługuje na uwzględnienie.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.