Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723106

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 października 2019 r.
II FZ 578/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1051/19 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 3 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1051/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że przesyłka zawierająca odpis wezwania do uiszczenia wpisu przez skarżącego została przesłana na podany przez niego adres i doręczona w dniu 6 czerwca 2019 r. Wobec tego zakreślony siedmiodniowy termin upływał z dniem 13 czerwca 2019 r. Tymczasem strona uiściła wpis z jednodniowym przekroczeniem ww. terminu, tj. 14 czerwca 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") orzekł o odrzuceniu skargi.

W zażaleniu wywiedzionym od ww. postanowienia skarżący wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając naruszenie art. 220 § 1 i § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnym odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Odnosząc powyższe uwagi do rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że mając na uwadze art. 220 § 3 p.p.s.a. słusznie przyjęto, iż skarżący został w sposób prawidłowy wezwany do uiszczenia wpisu. W niniejszej sprawie siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upłynął natomiast bezskutecznie z dniem 13 czerwca 2019 r. Skarżący wpisu nie uiścił w terminie, zaś w uzasadnieniu zażalenia nie wskazuje na żadne okoliczności, które mogłyby to podważyć. Wezwanie do uiszczenia wpisu w pełni odpowiadało też ustawowym wymogom.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, uznawszy, że zaskarżone postanowienie Sądu pierwszej instancji odpowiada prawu, w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.