II FZ 501/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533966

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. II FZ 501/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia N. sp. z o.o. z siedzibą w Z. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 947/17 wzywające do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 2018 r. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi N. sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Zarządzeniem z dnia 27 marca 2018 r. o sygn. akt I SA/Łd 947/17 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej: p.p.s.a.), wezwał N. sp. z o.o. z siedzibą w Z. (dalej: skarżąca) do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 2018 r. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi skarżącej na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2017 r. o nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Zarządzenie zawierało pouczenie o sposobie uiszczenia ww. kwoty, a także wskazywało, że musi to nastąpić w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

2. Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe zarządzenie, wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzuciła "brak podstaw faktycznych i prawnych do jego wydania" jako "niezgodne z literą i duchem prawa".

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

3.1. Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W myśl § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej: rozporządzenie RM) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł.

3.2. W rozpatrywanej sprawie skarżąca wywiodła zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, dlatego właściwy jest wpis stały. Tym samym, Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi prawidłowo postąpił wzywając do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 100 zł, wpis w sprawie został bowiem określony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Mając na uwadze powyżej przedstawioną argumentację, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. i art. 198 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.